​​

Дата захисту/ Дата защиты/ Date

ПІП/ ФИО/ Name

Тема дисертації/ Тема диссертации/ Dissertation topic

Матеріали для ознайомлення / Материалы для ознакомления / Materials for learning

23.02.2018

Кирнац Владислав Іванович

КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПАРАМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

COMPREHENSIVE OPERATING PARAMETRIC DIAGNOSTICS OF THE WORKING PROCESS OF TRANSPORT DIESELS

 Дисертація

12.03.2018

Петров Олексій Миколайович

МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЇХ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ

ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАТИВНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПРОЛЕТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИХ ИЗГИБЕ С КРУЧЕНИЕМ

STRENGTH, DEFORMATIVITY AND CRACK RESISTANCE OF SPAN CONCRETE ELEMENTS DURING THEIR BENDING WITH TORRAL

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

24.05.2018

Вишневська Ольга Дмитрівна

УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СУДЕН-БАЛКЕРІВ З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СУДОВ-БАЛКЕРОВ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ УСЛОВИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MANAGEMENT OF THE WORK OF BULKER SHIPS, TAKING INTO ACCOUNT THE UNCERTAINTY OF THE CONDITIONS OF THEIR OPERATION

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

24.05.2018

Мелешенко Катерина Сергіївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ПОРОМІВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПАРОМОВ

ENSURING SUSTAINABLE FUNCTIONING OF FREIGHT AND PASSENGER FERRIES

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

 Дисертація ч. 3

25.09.2018

Остапчук Андрій Анатолійович

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ТЕРМИНАЛА

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MEANS OF TRANSHIPMENT TERMINAL MECHANIZATION

 Дисертація

25.09.2018

Берневек Тетяна Іванівна

УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ ПОПОВНЕННЯ ФЛОТУ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УПРАВЛЕНИЕ УСПЕХОМ ПРОЕКТА ПОПОЛНЕНИЯ ФЛОТА НА ОСНОВЕ ПРОАКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

FLEET REPLENISHMENT PROJECTS SUCCESS MANAGEMENT BASED ON PROACTIVE MARKETING RESEARCH

 Дисертація

30.10.2018

Кучеренко Юрій Миколайович

МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СУДНОВОЇ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МЕТОД КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

MARINE DIESELS EFFECTIVE PARAMETERS MONITORING METHOD IN OPERATION

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

29.11.2018

Пітерська Варвара Михайлівна

Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм

Риск-ориентированное управление научной деятельностью высших учебных заведений в рамках инновационных программ

Risk-oriented management of the scientific activity of higher education institutions within innovation programs

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

29.01.2019

Фесенко Тетяна Григорівна

Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та програмами

Методология гендерно-ориентированного управления проектами и программами

Methodology of gender-oriented project and program management

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.02.2019

Черніков Павло Сергійович

Оптимальне управління гребними електроенергетичними установками електроходів на маневрах

Оптимальное управление гребными электроэнергетическими установками электроходов на маневрах

Optimal control of electric ships` propelling electric plants during maneuvres

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.02.2019

Дрожжин Олексій Леонідович

Організація роботи суден-контейнеровозів на фідерних лініях

Организация работы судов-контейнеровозов на фидерных линиях

Organization of container-ship operation on feeder lines

Дисертація

05.03.2019

Очеретна Валентина Валеріївна

Управління розвитком експедиторських компаній в умовах невизначеності ринку транспортних послуг

Управление развитием экспедиторских компаний в условиях неопределенности рынка транспортных услуг

Management of development of forwarding companies in the conditions of uncertainty of the transport services market

Дисертація

05.03.2019

Щербина Ольга Василівна

Організація роботи баржебуксирних суден у транспортно-технологічній системі

Организация работы баржебуксирних судов в транспортно-технологической системе

Organization of operation of the tug barge vessels in transport-technological system

 Дисертація

14.03.2019

Єгупов Вячеслав Костянтинович

Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд

Методы оценки сейсмостойкости зданий и сооружений

Investigation of seismic resistance of buildings and structures

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.03.2019

Король Валерія Юріївна

Організація експедиторського обслуговування транспортних процесів і систем доставки вантажів у контейнерах

Организация экспедиторского обслуживания транспортных процессов и систем доставки грузов в контейнерах

Organization of forwarding services of transport processes and systems of cargo delivery in containers

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.03.2019

Довбенко Марк Миколайович

Підвищення ресурсу аксіально-поршневих гідромашин засобів транспорту

Повышение ресурса аксиально-поршневых гидромашин средств транспорта

Increase in service life of axial-piston hydraulic machines of vehicles

Дисертація

06.06.2019

Леонт'єва Анна Ігорівна

Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу)

Управление содержанием программ развития проектно-ориентированных компаний (на примере компании-оператора контейнерного терминала)

Scope management of development program of projectoriented companies (by the example of a container terminal operating company)

Дисертація

06.06.2019

Петросян Віктор Миколайович

Визначення експлуатаційних параметрів воднотранспортних споруд типу «Больверк»

Определение эксплуатационных параметров воднотранспортных сооружений типа «Больверк»

Determination of Operating Parameters of Water-Transport Sheet Piling Structures

Дисертація

Наука

меню
Go to top