Освітньо-наукова програма: Економіка водного транспорту

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: третій рівень вищої освіти «доктор філософії» (PhD)

Форми навчання: очна (денна, вечірня) та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формі


Аспіранти про спеціальність 051 «Економіка»

Сторінка спеціальності у Facebook

Сторінка спеціальності у Instagram

YouTube спеціальності

Цілі освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованих професіоналів у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, здатних розв’язувати комплексні проблеми дослідницько-інноваційної та професійної діяльності у сфері економіки водного транспорту, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань і професійних практик на основі формування інтелектуальних і спеціалізованих компетентностей здобувачів, набуття соціальних і практичних навичок, необхідних для виконання оригінального дослідження з урахуванням сучасних тенденцій розвитку водного транспорту.

Здобувачі повинні мати концептуальні та методологічні знання з економіки водного транспорту, включаючи актуальний стан наукових знань, основних концепцій, систем, економічних механізмів, практичних проблем і підходів до їх вирішення; тенденцій розвитку основних ринків, розуміти та аналізувати внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на галузь, у цілісному контексті економіки водного транспорту; бути здатними здійснювати економічне обґрунтування рішень із застосуванням сучасного інструментарію та інформаційних технологій, враховуючи вплив судноплавних циклів і державного регулювання у транспортній галузі; викладати економічні дисципліни.

Дослідження охоплюють переважно такі прикладні сфери, як функціонування підприємств на судноплавних ринках і ринках портових послуг, управління людськими ресурсами, сталий розвиток підприємств водного транспорту, ціноутворення на водному транспорті, обґрунтування стратегічних рішень підприємств водного транспорту, державно-приватне партнерство у портовій сфері, управління інвестиціями в транспортну інфраструктуру і розвиток технологій, економічний інструментарій управління ризиками.

Переваги освітньо-наукової програми:

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів за спеціальністю 051 «Економіка», здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності в сфері економіки водного транспорту.

  До основних переваг ОНП відносяться наступні:

 • враховує особливе значення судноплавної та портової галузі для Азово-Чорноморського регіону України, тенденції міжнародного та вітчизняного ринку праці, інтересів здобувачів і професійної транспортної спільноти;
 • поєднує дослідницьку орієнтацію на проведення здобувачами оригінальних наукових досліджень із метою вирішення складних проблем у галузі економіки водного транспорту, і прикладну професійну орієнтацію, що передбачає оволодіння знаннями та навичками з економіки водного транспорту, управління проєктами для підвищення економічної ефективності функціонування транспортних підприємств і організацій;
 • враховує специфіку експлуатаційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств водного транспорту, що робить її унікальною для закладів вищої освіти України;
 • передбачає обов’язкове вивчення дисциплін циклу спеціальної підготовки, які присвячені широкому колу питань економіки судноплавства, економіки портового господарства, а також педагогічну практику здобувачів, що дає можливість здобути компетентності, потрібні для професійної та наукової діяльності в транспортній галузі й викладання транспортних економічних дисциплін;
 • набір вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням теми дисертації здобувача, яка спрямована на виконання наукових досліджень у галузі економіки водного транспорту;
 • передбачає можливість дослідження економічних механізмів судноплавної, операторської, стивідорної та інших видів транспортної діяльності на різних рівнях: на глобальному рівні, на рівні країни, регіону, об’єднань підприємств і окремих компаній.

Програма передбачає унікальне поєднання класичної економічної освіти і прикладних навичок з економіки з орієнтацією на галузеву специфіку підприємств водного транспорту.

Освітньо-наукові програми:

Освітньо-наукова програма "Економіка водного транспорту" 2019-2020 навчальний рік (детальніше)

Проект освітньо-наукової програми "Економіка водного транспорту" 2021-2022 навчальний рік (детальніше)

Обов’язкові дисципліни освітньої складової ОНП:
 • Історія та філософія науки
 • Методи наукових досліджень та планування експерименту
 • Інформаційні технології в науці та освіті
 • Методологія сучасної вищої освіти
 • Методологія управління проєктами та програмами
 • Професійна англійська мова наукового спілкування
 • Актуальні проблеми економічної теорії
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економіка судноплавства
 • Економіка портового господарства
 • Педагогічна практика
Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка

Практична підготовка:

Здобувачі проходять педагогічну практику на третьому році навчання. Метою педагогічної практики є формування компетентностей здобувачів для здійснення освітнього процесу із застосуванням сучасних методик викладання економічних дисциплін, можливостей дистанційного навчання.

  Педагогічна практика передбачає вирішення таких завдань:
 • формування творчого підходу до освітньої діяльності;
 • стимулювання потреби у підвищенні своєї науково-педагогічної кваліфікації, формування внутрішньої потреби постійно оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;
 • формування на підставі отриманих знань з економічних та інших дисциплін, професійних навичок та вмінь для розв’язання навчальних завдань в умовах освітнього процесу студентів економічних спеціальностей;
 • опанування методиками та технологіями для забезпечення здійснення ефективного освітнього процесу в дистанційних формах.
  • Під час проходження педагогічної практики здобувач може виконувати наступні види робіт:
  • відвідувати лекції та практичні заняття викладачів кафедри;
  • приймати участь у підготовці лекцій, теми яких відповідають спеціальності та напряму наукових інтересів здобувача;
  • здійснювати підготовку і проведення семінарських занять на тему, визначену керівником практики, яка відповідає напряму наукових інтересів здобувача;
  • здійснювати підготовку кейсів, матеріалів для практичних робіт, складати ситуаційні завдання під керівництвом керівника практики;
  • приймати участь у організації та проведенні ділової гри для студентів;
  • приймати участь у перевірці курсових робіт та звітів із практики студентів;
  • виконувати інші форми робіт, визначені керівником практики.

Працевлаштування випускників:

Випускники отримують можливість широкого вибору місць працевлаштування на підприємствах водного транспорту та інших галузей економіки, вищих навчальних закладах і наукових установах.

Доктора філософії з економіки можуть працювати на транспортних підприємствах – у адміністраціях морських і річкових портів, стивідорних і судноплавних компаніях, інших транспортних підприємствах і організаціях, державних органах управління інфраструктурою водного транспорту, дослідницьких групах у вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких організаціях, наукових лабораторіях, науково-педагогічних колективах закладів вищої освіти.

  Випускники можуть займати посади в галузі економіки водного транспорту, особливо у ролях носіїв знань з їх інтенсивним застосуванням і підвищеним рівнем інтелектуальної спроможності, на підприємствах і в організаціях, які потребують дослідницької діяльності:
 • Керівники підприємств, установ та організацій.
 • Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку.
 • Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.
 • Керівники фінансових, економічних, адміністративних та інших підрозділів.
 • Керівники науково-дослідних підрозділів і підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва.
 • Керівники проєктів та програм, професіонали у сфері управління проєктами та програмами.
 • Менеджери на транспорті, менеджери у сфері досліджень та розробок.
 • Викладачі університетів та закладів вищої та середньої освіти.
 • Наукові співробітники-консультанти у сфері транспорту, ефективності господарської діяльності тощо.
 • Наукові співробітники у сфері економіки.
 • Економісти.
 • Види економічної діяльності: водний транспорт, вантажний і пасажирський морський транспорт, вантажний і пасажирський річковий транспорт, допоміжне, обслуговування водного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, надання в оренду водних транспортних засобів, дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, вища та середня освіта.


Додаткова інформація: ОНП Економіка водного транспорту (PhD)


За випуск фахівців за освітньо-науковою програмою «Економіка водного транспорту» відповідає випускова кафедра «Економіка і фінанси»

Оголошення

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background