1. Історія економіки та економічної думки Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями з історії становлення й розвитку суспільного виробництва, а також історичного процесу…

 2. Економічна географія Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економічної діяльності.…

 3. Регіональна економіка Метою вивчення дисципліни є формирование знаний о теоретических и практических основ территориальной организации производительных сил Украины,…

 4. Основи економічної теорії Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання…

 5. Вступ до фаху «Економіка» Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями економічної діяльності, роллю…

 6. Мікроекономіка Мета дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних…

 7. Макроекономіка Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни…

 8. Економіка підприємства Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні…

 9. Географія морського транспорту Мета дисципліни – надання знань про закономірності розвитку та розміщення морського транспорту по країнах та регіонах у зв`язку з територіальним…

 10. Гроші та кредит Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей,…

 11. Бухгалтерський облік Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.…

 12. Світова економіка та міжнародні економічні відносини Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки; аналіз економічних відносин та…

 13. Економіка праці і соціально-трудові відносини Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економіки праці та соціально-трудових…

 14. Економіка будівництва Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок в галузі економіки будівництва, а також специфіки…

 15. Аудит Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської…

 16. Економічний аналіз Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської…

 17. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Метою вивчення дисципліни є формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань та навичок стосовно обґрунтування господарських…

 18. Планування і контроль на підприємстві Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методиці розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх…

 19. Фінанси Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері організації фінансів, які виникають між суб'єктами…

 20. Економіка і організація інноваційної діяльності Мета дисципліни – формування у студентів знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямів інноваційної діяльності…

 21. Економіка морського транспорту Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, а також навчити…

 22. Страхування Метою вивчення дисципліни є надання студентам системних знань щодо наукових основ економіки і організації страхової діяльності, методології та…

 23. Контролінг Метою вивчення дисципліни є формування системних знань щодо концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі інтегрування,…

 24. Макроекономіка (поглиблений рівень) Мета дисципліни – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та…

 25. Мікроекономіка (поглиблений рівень) Метою вивчення дисципліни є формування ринково орієнтованого економічного світо¬гляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень…

 26. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних і практичних знань у сфері здійснення наукових досліджень та навичок проведення цих досліджень у…

 27. Економіка судноплавних компаній Метою вивчення дисципліни є здобуття компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем професійної та наукової діяльності у сфері…

 28. Економіка та організація портової галузі Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками в галузі господарської діяльності підприємств…

 29. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних і практичних знань у сфері регулювання економіки та навичок проведення досліджень у даній сфері, а…

 30. Фінансовий моніторинг Метою вивчення дисципліни є формування базових знань по організації моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через банківську систему…

 31. Економічна діагностика Метою вивчення дисципліни є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану…

 32. Економічна безпека підприємства Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками в галузі інвестування, оцінки прибутковості і ризику…

 33. Міжнародні стандарти фінансової звітності Метою вивчення дисципліни є надання знань про принципи побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та правила складання фінансових…

 34. Економічна розвідка Метою вивчення дисципліни є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної розвідки для підвищення…

 35. Оцінка вартості бізнесу Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі оцінки вартості бізнесу (підприємства) і…

 36. Корпоративна і бізнес стратегія Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними вміннями аналізу зовнішнього й внутрішнього бізнес середовища…

 37. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками для прийняття рішень у ході техніко-економічного…

 38. Економіка судноплавства Метою вивчення дисципліни є здобуття компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем професійної та дослідницько-інноваційної…

 39. Економіка судноплавства Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі господарської діяльності судноплавних…

 40. Фінансова математика Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансових розрахунків і операцій та використання…

 41. Економіка морського транспорту Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економіки, фінансів, інвестиційної…

 42. Інвестування Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними вміннями в галузі інвестування у фінансові та реальні активи…

 43. Економіка підприємств сервісної діяльності Метою вивчення дисципліни є надання знань про специфіку економічної діяльності сервісних підприємств морського транспорту. …

 44. Економіка морського транспорту Метою вивчення дисципліни є надання студентам уявлення про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навчити їх…

 45. Економіка Метою вивчення дисципліни є формування системи знань у студентів про загальні основи функціонування і розвитку економіки на мікро- та макрорівні. …

 46. Основи економіки Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про загальні основи функціонування і розвитку економіки на мікро- та макрорівні. …

 47. Ціноутворення Метою вивчення дисципліни є узагальнення та систематизація знань щодо основ ціноутворення, формування понятійного апарату та системного бачення…

 48. Податкова система Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і…

 49. Економіка-соціальна статистика Метою вивчення дисципліни є формування знань і умінь проведення статистичних досліджень масових соціально-економічних явищ і процесів на рівні…

 50. Зовнішньоекономічна діяльність Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань щодо зовнішньоекономічної діяльності, а також навичок володіння…

 51. Фінансова безпека підприємства Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з моніторингу рівня фінансової безпеки підприємства.…

 52. Державне регулювання економіки Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з організаційно-методологічних засад державного регулювання економіки для забезпечення стійкого…

 53. Інвестиційний аналіз Метою вивчення дисципліни є вивчення методів аналізу ефективності інвестиційних проектів, методики аналізу і структури капіталу інвестиційних…

 54. Економіка та організація портового господарства Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі…

 55. Міжнародні валютні системи Метою вивчення дисципліни є цілісне уявлення про функціонування валютних відносин та сформувати систему знань про процеси, операції та тенденції щодо…

 56. Ринок цінних паперів Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами системи знань про процеси, операції та відносини щодо цінних паперів, що є необхідним для…

Наверх

background