Наукова школа «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті».

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка.

Загальні відомості про школу

Засновники:

Наукова школа має багату історію становлення та розвитку. В різні роки економічний науковий напрям представляли професора І.І. Герліх, М.О. Мілюков, М.Ф. Сердюк, В.Г. Якушенко, М.Т. Примачов, І.В. Морозова, доценти Є.Н. Шрабштейн, М.К. Кругленко, С.М. Топчий, А.А.Черкесов-Цибізов, Ю.П. Губанков та ін. У 1993 році наукову школу очолив доктор економічних наук, професор В.І. Чекаловець, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік Транспортної академії України, автор більш ніж 100 наукових праць, який підготував 16 кандидатів економічних наук.

Чекаловець
Віктор Ігнатович
 
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України,
академік Транспортної академії України

Очолює наукову школу Жихарєва Влада Вікторівна, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної Академії України.
Жихарєва
Влада Вікторівна
 
доктор економічних наук, професор,
академік Транспортної Академії України

Кількісний склад наукової школи – 22 особи.

  Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук – 12;
 • доцентів ОНМУ – 1;
 • професорів ОНМУ – 1;
 • старших викладачів – 1;
 • аспірантів – 6.
 • Представники наукової школи «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті»:

  д.е.н., проф. В.В. Жихарєва (економіка морського транспорту, управління інвестиціями, корпоративні фінанси). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., проф. Л.В. Ширяєва (фінансовий менеджмент, економічна розвідка, відтворення основних засобів). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., с.н.с. І.В. Познанська (морська транспортна політика, інтеграційні процеси в морській галузі). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., проф. В.С. Ніценко (міжнародні економічні відносини). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., доцент С.О. Машканцева (інституційне регулювання розвитку морського транспорту, інноваційний розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. В.В. Баришникова (економіка морського транспорту, менеджмент і логістика).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.С. Власенко (економіка праці, управління персоналом у морській галузі).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.В. Воркунова (конкурентоспроможність у морській галузі, економічна безпека). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. С.В. Онешко (управління витратами і контролінг, міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансовий моніторинг). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Хотєєва (фінансова безпека, управлінський облік і аналіз).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Л.П. Чиж (економічний аналіз, фінансова безпека, бізнес-діагностика).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Н.В. Ярова (економіка підприємства, економіка і управління портовим господарством). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.В. Копилова (ринок цінних паперів та міжнародні валютні системи).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н. Р.А. Бундюк (управління персоналом на підприємствах морського транспорту).

  к.е.н., доц. С.Г. Нікулин (загальні питання економіки та управління морським транспортом).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н. О.В. Корецька (фінансово-економічна безпека підприємств портової діяльності).
  Посилання на профіль Google Академії

  доцент ОНМУ Г.А. Вєрсанова (економіка морського транспорту).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Н.В. Дубовик (економіка морського транспорту).
  Посилання на профіль Google Академії

  Представники наукової школи «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті» займаються дослідженнями в галузі економіки морського транспорту, техніко-економічного обґрунтування, ризик-менеджменту, інвестування і фінансів. Основними пріоритетами роботи є дослідження економічних проблем діяльності підприємств морегосподарського комплексу – судноплавних компаній, підприємств портової діяльності, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших підприємств транспортної галузі.

  На кафедрі ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії) за фахом 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка водного транспорту». За період 2001-2020 рр. у рамках наукової школи було захищено 3 докторських і 4 кандидатських дисертацій.

  Викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації кадрів як опоненти і рецензенти при захисті кандидатських і докторських дисертацій з економічних спеціальностей.

  Науково-дослідна робота у 2017-2019 рр. виконувалася в рамках держбюджетних тем: «Методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві» і «Удосконалення теоретичних засад економічного обґрунтування розвитку підприємств морського транспорту». У 2020-2022 рр. науково-дослідна робота виконується в рамках держбюджетної теми: «Теоретичні засади сталого розвитку підприємств морського транспорту».

  Представники наукової школи публікують монографії, статті у фахових збірниках наукових праць і аналітичних виданнях: «Transport Problems», «Modern Economics», «Розвиток транспорту», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», «Економічні інновації», «Вісник економіки транспорту і промисловості», «Економічний аналіз», «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», «Актуальні проблеми економіки», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Економіка і суспільство», «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту», «Транспорт», «Порты Украины», «Столичний експрес» та ін. За період 2001-2020 рр. у рамках наукової школи було опубліковано 15 наукових монографій, а також більш 20 статей у журналах, що індексуються у Scopus і Web of Science.

  У 2015 і 2017 рр. представники наукової школи організували в ОНМУ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі», у 2017-2019 рр. – брали участь у організації VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» і студентської науково-технічної конференції в ОНМУ. В останні роки представники школи здійснювали керівництво роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів.У 2015 і 2017 рр. представники наукової школи організували в ОНМУ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі», у 2017-2019 рр. – брали участь у організації VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» і студентської науково-технічної конференції в ОНМУ. В останні роки представники школи здійснювали керівництво роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів.

  Наукова школа з економіки морського транспорту і корпоративних фінансів ОНМУ співпрацює з низкою наукових і науково-дослідних установ, таких як Національний інститут стратегічних досліджень, Державний проектно-дослідницький і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект», Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Важливим фактором розвитку наукової школи є співробітництво із провідними транспортними закладами вищої освіти України, низкою закордонних університетів.

  Основними пріоритетними тематичними напрямами для наукової школи на 2021-2024 роки є теоретичні засади сталого розвитку підприємств морського транспорту, дослідження проблем економіки і фінансів підприємств портової діяльності, судноплавних компаній, транспортно-експедиторських і агентських компаній та інших підприємств морської галузі: розвиток теоретичних підходів щодо економічного обґрунтування і регулювання розвитку підприємств морського транспорту; удосконалення методичних основ оцінки інвестиційної діяльності стивідорної компанії в системі контролінгу, розвиток теоретичних підходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств морського транспорту, формування інноваційних засад управління сталим розвитком підприємств морського транспорту.

  Результати досліджень впроваджуються у навчальний процес при підготовці бакалаврів за освітніми програмами «Економіка підприємства» і «Міжнародна економіка», магістрів за освітніми програмами «Економіка морського транспорту» і «Фінансово-економічна безпека», і аспірантів за освітньою програмою «Економіка водного транспорту» спеціальності 051 «Економіка».

Наверх