1. Логістичний менеджмент Мета вивчення дисципліни «Логістичний менеджмент»: засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в галузі формування інтегрованих ланцюгів…

 2. Логістика Мета вивчення дисципліни «Логістика»: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з побудови та аналізу функціонування логістичних…

 3. Ризик-менеджмент в морських перевезеннях Метою вивчення дисципліни «Ризик-менеджмент в морських перевезеннях» є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок управління…

 4. Глобалістика Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими поняттями та методологічними основами глобалістики, з’ясування глобальних життєвизначальних проблем…

 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими поняттями та концептуальними основами курсу, змістом основних видів та технологій здійснення ЗЕД на…

 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями та набуття вміння і навичок у регулюванні соціально-трудових відносин у трудовому колективі.…

 7. Управління персоналом Метою вивчення дисципліни є засвоєння понятійних, технологічних та соціально-психологічних питань теорії і практики управління людськими ресурсами.…

 8. Управління конкурентоспроможністю Метою вивчення дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є формування у майбутніх менеджерів базових знань про конкурентну поведінку компаній на…

 9. Маркетинг Мета вивчення дисципліни «Маркетинг» – опанування майбутніми менеджерами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо забезпечення успішності…

 10. Портовий менеджмент Метою вивчення дисципліни «Портовий менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів базових знань про управління морськими портами, тенденції їх…

 11. Маркетинг Мета вивчення дисципліни "Маркетинг": опанування майбутніми менеджерами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо забезпечення успішності…

 12. Менеджмент Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх економістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних…

 13. Паблік рилейшнз Метою викладання навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» є формування у студентів базових знань про побудову зв’язків з громадськістю, необхідних для…

 14. Корпоративне управління Мета вивчення дисципліни «Корпоративне управління»: ознайомлення студентів з теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та…

 15. Менеджмент організацій Мета вивчення дисципліни «Менеджмент організацій»: формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття вмінь…

 16. Маркетинг на морському транспорті Мета дисципліни «Маркетинг на морському транспорті»: формування теоретичних знань і розуміння основ маркетингової діяльності, які необхідні для…

 17. Організація виробництва Мета дисципліни «Організація виробництва» формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів…

 18. Державне та регіональне управління Мета вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління»: формування у студентів сучасного мислення і спеціальних знань у галузі управління на…

 19. Основи наукових досліджень Мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»: отримання студентами системних знань в області проведення наукових досліджень і навичок…

 20. Культура наукової мови Мета вивчення курсу «Культура наукової мови»: підвищення загальної мовної культури студентів в усній і письмовій формах наукового стилю, формування…

 21. Методологія та організація наукових досліджень і методика викладання менеджменту Мета вивчення курсу «Методологія та організація наукових досліджень і методика викладання менеджменту»: формування знань з методології, теорії методу…

 22. Менеджмент інтермодальних перевезень Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх економістів базових знань про інтермодаьні перевезення як частини більш загального поняття…

 23. Морегосподарський комплекс Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів базових знань організаційно-правової системи транспорту України та європейської транспортної…

 24. Стратегічне управління Мета дисципліни: вивчення сутності та особливостей стратегічного управління в організаціях різного типу; закласти основу навичок практичного…

 25. Управління змінами Мета дисципліни: освоєння студентами сутності та особливостей реалізації стратегії на підприємствах і практичних навичок прийняття стратегічних…

 26. Стратегічне управління підприємством Мета дисципліни: освоєння студентами сутності та особливостей реалізації стратегії на підприємствах і практичних навичок прийняття стратегічних…

 27. Організація і планування судноремонту Мета навчальної дисципліни ‑ показати роль і місце судноремонту в системі морського транспорту, дати студентам необхідні теоретичні знання про…

 28. Самоменеджмент Мета навчальної дисципліни ‑ оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у…

 29. Теорія організації Мета навчальної дисципліни ‑ формування основоположних уявлень про закони, принципи та механізми функціонування організаційних систем; вироблення…

 30. Управління конфліктами Мета навчальної дисципліни – опанування базовими знаннями з актуальних проблем управління конфліктами, розуміння внутрішніх механізмів конфліктів,…

 31. Організація і планування роботи флоту Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців базових знань з організації і планування роботи флоту та організаційних форм судноплавства,…

 32. Управління інноваціями Метою навчальної дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організацій та…

 33. Менеджмент морських перевезень Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи знань про управління морськими перевезеннями, тенденції їх сучасного розвитку.…

 34. Логістика морських перевезень Метою дисципліни є формування базових знань і розуміння основних завдань морської логістики, методів їх вирішення, а також набуття навичок…

 35. Міжнародні морські організації Метою дисципліни «Міжнародні морські організації» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо створення та практичної діяльності міжнародних…

 36. Етика бізнесу Метою навчальної дисципліни є – надати студентам відповідний обсяг знань, необхідний для майбутньої професійної діяльності в галузі менеджменту,…

 37. Управління якістю Метою дисципліни «Управління якістю» є формування у майбутніх менеджерів системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови…

 38. Публічне адміністрування Метою дисципліни «Публічне адміністрування» є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і…

Наверх

background