Спеціалізація: Управління проектами

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління проектами)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітня програма на магістерському рівні: Управління проектами (2019)

Освітня програма на магістерському рівні: Управління проектами (2022)

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;

Метою освітньої програми «Управління проектами» є підготовка фахівців нового типу, здатних здійснювати управління на всіх стадіях реалізації проекту, приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення, інтегрувати інноваційні процеси, здійснювати комплексне планування проектів з метою досягнення сталого розвитку компанії.

Проектне управління стало невід’ємною частиною будь-якого успішного підприємства. Команда проекту організує ефективну роботу підприємства, забезпечуючи управління витратами та ризиками під задані проектні характеристики майбутнього продукту, який враховує потреби сучасного ринку.

Фахівці «Управління проектами» можуть займати керівні посади на промислових підприємствах, в проектних установах, в органах державного управління та місцевого самоврядування, зокрема:

 • керівник (менеджер) проектів різних галузей економіки;
 • директор з розвитку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспорті, підприємствах зв’язку;
 • керівник планово-фінансового департаменту різних фірм, організацій, компаній;
 • керівник відділу проектування;
 • менеджер з управління ризиками;
 • аналітик інвестиційних компаній і фондів.

Відео-презентація спеціальності 073 Менеджмент (Управління проектами)

Основні дисципліни, що вивчають студенти відповідно до освітньої програми «Управління проектами»:

 • Менеджмент та адміністрування;
 • Логістика;
 • Основи теорії конкуренції;
 • Ризик-менеджмент;
 • Маркетинг партнерських взаємодійї;
 • Ризик-менеджмент;
 • Основи інвестиційного менеджменту;
 • Основи підприємництва;
 • Антикризовий менеджмент;
 • Управління транспортними процесами та системами;
 • Управління якістю та сертифікація продукції;
 • Технологія прийняття управлінських рішень;
 • Управління ресурсами та витратами підприємства;
 • Етика ділового спілкування;

Навички та вміння, отримані в ході навчання:

 • пошук і оцінка нових ринкових можливостей;
 • вміння формулювати бізнес-ідеї та моделювати бізнес-процеси;
 • володіння основними методами та інструментами менеджменту
 • вміння приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
 • оцінка впливу інвестиційних рішень на ринкову конкурентоспроможність компанії;
 • аналіз ризиків та конкурентного середовища;
 • оцінка умов і наслідків управлінських рішень;
 • участь в розробці і реалізації маркетингової стратегії;
 • володіння методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні;
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом;
 • участь у впровадженні інновацій;
 • розуміння сучасної системи управління якістю;
 • взаємодія зі службами інформаційних технологій і вміння ефективно використовувати інформаційні системи.

При успішному завершенні курсу навчання видається диплом державного зразка. В дипломі вказується, що здобута кваліфікація: “Керівник проектів та програм в сфері матеріального, нематеріального виробництва”

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

 В рамках співпраці ОНМУ з WSZOP (Wyzsza szkoła zarzadzania ochronapracy w Katowicach, Вища школа охорони праці в Катовіцах, Польща) реалізується Програма 2D – подвійний диплом. Надається можливість при навчанні в магістратурі за спеціальністю Менеджмент та освітньою програмою УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ одночасно отримати дипломи: ОНМУ державного зразка – “Керівник проектів та програм в сфері матеріального, нематеріального виробництва” та європейського WSZOP - Європейський диплом магістра навчального напрямку “Управління” за спеціальністю “Управління проектами”.

 Переваги участі в Програмі 2D:

 • Програма 2D не перериває навчання в ОНМУ, а реалізується паралельно
 • Програма 2D включає 2-місячне навчання в Польщі, до складу якого входять 2-тижневі курси польської мови
 • Подібні дисципліни, що вивчаються в ОНМУ, зараховуються WSZOP
 • Дипломна робота, що написана та захищена в ОНМУ, зараховується WSZOP
 • Можливе стажування для студентів Програми 2D за програмою POWER 3.1 та для випускників Програми 2D за програмою Erasmus+ в Польщі (польська мова) або іншій країні ЄС (англійська мова)

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Управління проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем в Одеському національному морському університеті

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх