1. Підприємницька діяльність в морській галузі Мета дисципліни – надання студентам теоретичними знаннями та практичними навичками підприємницької діяльності в морській галузі.…

 2. Управління розвитком підприємств морського транспорту Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами суттю, змістом і структурою системи управління розвитком підприємств морського…

 3. Морська торгівля Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо сучасної ролі, закономірностей розвитку,…

 4. Організація біржової діяльності Метою викладання дисципліни є глибоке та всебічне вивчення механізмів функціонування біржового ринку через призму світового досвіду функціонування…

 5. Організація торгівлі Мета дисципліни – надання спеціальних теоретичних знань щодо організації торговельної діяльності за сучасних умов госпо¬дарювання.…

 6. Стратегія прідприємства Метою дисципліни «Стратегія підприємства» є надання студентам знань про еволюцію систем управління підприємством, стратегічне управління як найвищий…

 7. Інформаційні системи і технології Мета дисципліни: формування  у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на…

 8. Інформаційні системи і технології в бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в бізнесі» є формування теоретичних знань з основ створення та…

 9. Підприємництво Мета дисципліни «Підприємництво»: одержати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички з організації та здійснення підприємницької…

 10. Інформаційні системи в менеджменті Метою дисципліни є оволодіння студентами основами функціонування системи „Ніксдорф Дельта” та отримання практичного досвіду застосування теоретичних…

 11. Товарознавство Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство» є оволодіння студентами знаннями щодо дослідження асортименту та якості товарів, щодо…

 12. Економічне і бізнес-моделювання Метою дисципліни є підготовка компетентних підприємців-аналітиків нового покоління, що володіють економіко-статистичними навичками та знаннями в…

 13. Оціночна діяльність в морській галузі Мета навчальної дисципліни - вивчення засад оціночної діяльністю в морській галузі, специфічних методів та інструментів оціночної діяльності; набуття…

 14. Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Мета дисципліни –формування у студентів базових уявлень з питань теорії і практики підприємницької торгівельної та біржової діяльності як системи…

 15. Біржова справа Мета дисципліни - формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку як складового елементу інфраструктури ринку, технології…

 16. Комерційне підприємництво Мета дисципліни «Комерційне підприємництво» - формування системи знань з організації і функціонування комплексу комерційної діяльності, умов…

 17. Організація наукових досліджень Метою викладання навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень» є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області…

 18. Економіка і бізнес Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і бізнес» є визначення місця і ролі економічних та управлінських процесів, визначення змісту…

 19. Методологія управління людськими ресурсами туристичної компанії Метою вивчення дисципліни є сформування системи знань і здібностей, що дасть змогу в ході управління туристичними компаніями провадити управлінську,…

 20. Методологія управління підприємствами морського туризму Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія управління підприємствами морського туризму» є надання студентам знань, практичних умінь та…

 21. Методологічні основи та особливості організації морського (річкового) туризму Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних…

 22. Теоретичні та практичні концепції по формуванню та управлінню морськими туристичними кластерами Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні концепції по формуванню та управлінню морськими туристичними кластерами» є надання…

 23. Інформаційні засоби забезпечення стратегічної діяльності підприємств у морському туризмі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні засоби забезпечення стратегічної діяльності підприємств у морському туризмі» є надання студентам…

 24. Інвестиційний менеджмент Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері управління інвестиціями та інвестиційною діяльністю,…

 25. Фінансовий менеджмент Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері управління фінансовими ресурсами та…

 26. Організація готельного господарства формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок по здійсненню організації готельного господарства, починаючи з процедури…

 27. Організація ресторанного господарства - формування у студентів системи знань стосовно принципів організації роботи закладів ресторанного господарства, а також здатності виконувати…

 28. Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу надання ґрунтовних знань із сучасних наукових концепцій, понять, методів дослідження рекреалогії та формування у студентів розуміння сутності…

 29. Банківська справа Мета дисципліни - формування системи знань з організації і функціонування банківського сектору як складового елементу інфраструктури ринку,…

 30. Організація анімаційної діяльності формування системи спеціальних знань в галузі туристичної і готельної анімації, знань принципів створення, методів контролю та обліку ефективності…

 31. Організація екскурсійної діяльності Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й…

 32. Соціальне підприємництво Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальне підприємництво» є узагальнення та систематизація знань щодо організації та здійснення…

 33. Організація ексклюзивних подорожей (за вибором) Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом розвитку ексклюзивних подорожей й перспектив їх розвитку, формування фахового світогляду щодо…

 34. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань з методології, теорії методу і процесу, філософії, технології наукових досліджень…

 35. Міжнародний бізнес Мета дисципліни «Міжнародний бізнес» полягає у формуванні у студентів теоретичних знань щодо сутності, об'єктивних закономірностей та особливостей…

 36. Туристичний брендінг Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі брендингу індустрії туризму, набуття…

 37. Облік і аудит в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є навчання студентів базовим принципам сутності бухгалтерського обліку та аудиту на туристичних…

 38. Організація підприємницької діяльності в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення актуальних питань організації та економіки підприємницької діяльності в туризмі, що створює умови…

 39. Інфраструктура регіонального туристичного бізнесу Метою навчальної дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного…

 40. Управління персоналом Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичні та прикладні знання в галузі використання сучасних персонал-технологій у…

 41. Світовий та український ринок туристичних послуг Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології…

 42. Пасажирські термінали та пасажирські судна Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з організації та прийому круїзних суден та обслуговування…

 43. Туристичні транспортно-технологічні системи Мета навчальної дисципліни: формування у студентів логічного мислення, оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для…

 44. Транспортне забезпечення в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з транспортного забезпечення…

 45. Організація морських та річкових круїзів Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних перевезень, у…

 46. Індустрія гостинності Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно основ організації індустрії…

 47. Страхування в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з теорією страхової справи та формування практичних навичок учасника сучасного туристичного…

 48. Спеціалізований туризм Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними видами спеціалізованого туризму, їх специфікою та особливостями…

 49. Ціноутворення в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань щодо ціноутворюючих процесів, особливостей державної цінової…

 50. Якість та комфортабельність пасажирських перевезень Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань і розумінь концептуальних основ якості та комфортабельності організації і…

 51. Паспортно-візове та митне забезпечення в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи професійних теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з технології і організації…

 52. Маркетингові дослідження у туристичному бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі маркетингу індустрії туризму, набуття…

 53. Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ стандартизації, сертифікації та ліцензування туристичних послуг та ознайомлення…

 54. Системи управління якістю в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію управління якістю на підприємствах у…

 55. Інформаційні системи і методи в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови сучасних інформаційних систем, їх…

 56. Організація туризму (Основи туризмознавства та Організація туристичних подорожей) Метою викладання навчальної дисципліни є: 1. Отримання студентами необхідних знань з наукових основ туризмознавства, з сучасного діловодства, із…

 57. Стратегичний розвиток туристичних дестинацій Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з формування міжнародної та національної туристської політики та отримання…

 58. Географія туризму та туристичне країнознавство Метою викладання навчальної дисципліни є: 1. Отримання майбутніми фахівцями в галузі туризму системи знань теорії та методології географічних…

 59. Методологія і організація наукових досліджень Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових…

 60. Туризмологія: історія та методологія науки туризму Метою викладання дисципліни є узагальнення у студентів накопичених знань за період вивчення туризмологічних дисциплін, формування системних знань…

 61. Міжнародна туристична політика Метою вивчення дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців у сфері туризм теоретичними та практичними знаннями та навичками у галузі міжнародної…

 62. Організація морських і річкових круїзів Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних перевезень, у…

 63. Теоретичні основи організації і управління підприємствами морського туризму Метою вивчення дисципліни є засвоєння загальних теоретико-методологічних засад про сутність і особливості управління на підприємствах морського…

 64. Рекреаційні системи і технології в туризмі Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами створення та розміщення рекреаційних систем у географічному просторі,…

 65. Світовий ринок туристичних послуг Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон'юнктурної інформації, аналітичного опрацювання даних…

 66. Методологія проектування туристичного продукту Метою викладання дисципліни є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу, праксеологічні навички взаємодії…

 67. Управління якістю туристичних послуг Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та методології основ управління якістю туристичних послуг, принципів…

 68. Інформаційні технології в туризмі Метою викладання дисципліни є надання студентам, майбутнім фахівцям у сфері туризму комплексу знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення…

 69. Психологія управління і конфліктологія в турзмі Метою викладання дисципліни є розкриття психологічних особливостей і закономірностей управління, формування у здобувача вищої освіти теоретичних…

 70. Теоретичні основи формування та управління обєднаннями в туризмі Метою викладання дисципліни є формування базових теоретичних знань вчення про туристичні обєднання, набуття навиків управління формуванням та сталим…

 71. Історія підприємницької діяльності Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх підприємців професійної культури на основі уявлень про закономірності розвитку підприємництва;…

 72. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг Метою навчальної дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг" є формування у студентів знань з управління якістю, стандартизації і…

 73. Потенціал і розвиток підприємства Мета дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової…

 74. Управління витратами Метою дисципліни «Управління витратами» є набуття студентами знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрами…

 75. Економічна кібернетика Мета навчальної дисципліни "Економічна кібернетика" – дати цілісне уявлення про функціонування і розвиток економіки країни як керованої системи в…

 76. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» є засвоєння теоретичних і практичних знань з основ…

 77. Фінансове підприємництво Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері організації та розвитку фінансових підприємницьких ініціатив,…

 78. Планування підприємницької діяльності Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з планування виробничої та фінансової діяльності…

 79. Інноваційне підприємництво (бізнес і стартапи) Мета дисципліни «Інноваційне підприємництво»: Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії,…

 80. Малий бізнес в морській галузі Мета дисципліни “Малий бізнес в морський галузі”: надання знань щодо організації та функціонування малого бізнесу в морській галузі.…

 81. Бізнес в судноплавстві Мета дисципліни «Бізнес в судноплавству»: одержати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички з організації та здійснення бізнесу в…

 82. Економіка туристичної фірми Метою курсу є формування у студентів сучасного економічного мислення, системи спеціальних економічних знань щодо управління господарсько-фінансовою…

 83. Бізнес-аналітика в туризмі (за вибором) Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика в туризмі» є формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців в управлінні туристичним…

 84. Введення до фаху Мета дисципліни - ознайомити студентів з системою вищої освіти України та з основами майбутньої професії: загальними поняттями про туризм та розвиток…

 85. Туристична логістика Метою курсу є формування у студентів логічного мислення, оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями й навичками, необхідними для…

 86. Реклам та PR-технології в туризмі Метою курсу є формування системи знань про методи і засоби реклами, компонування змісту, форми і структури рекламного звернення, вибір засобу реклами…

 87. Інвестиційна діяльність в туризмі (за вибором) Метою дисципліни «Інвестиційна діяльність в туризмі» є формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері організації та управління…

 88. Фінансовий менеджмент в туризмі (за вибором) Метою дисципліни «Фінансовий менеджмент в туризмі» є формування системи теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері управління фінансами…

 89. Торги і контракти Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів знань і вмінь у галузі управління закупівлями та контрактами в проектах…

 90. Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності Мета дисципліни - надання здобувачам вищої освіти ґрунтовних знань системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо…

 91. Підприємницька діяльність у портовій сфері Метою дисципліни є формування системи базових знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності в портовій…

 92. Податкова система Мета дисципліни полягає в глибокому та ґрунтовному засвоєнні студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування діяльності підприємств…

 93. Облік і аудит Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і аудит» є формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення…

 94. Управління витратами та ціноутворення Метою дисципліни «Управління витратами та ціноутворення» є систематизація знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрами…

 95. Мотивація та стимулювання в бізнесі Мета дисципліни: формування у майбутнього фахівця системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі посилення трудової активності персоналу,…

 96. Управління витратами в логістиці Метою дисципліни «Управління витратами в логістиці» є набуття студентами знань про закономірності формування логістичних витрат підприємства за…

 97. Екстремальний туризм Мета дисципліни – сформувати у студентів теоретичні знання щодо туристичної діяльності і на основі вивчення та аналізу…

 98. Туроперейтинг Мета вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу…

 99. Дипломатична та консульська служба Метою дисципліни «Дипломатична та консульська служба» полягають в усвідомленні дипломатичних відносин України в річищі європейського контексту,…

 100. Консалтинг Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації і способами…

 101. Туристична геополітика Мета дисципліни «Туристична геополітика» полягає у тому щоб на підставі методологій суміжних гуманітарних наук, загальнотеоретичних…

 102. Фізичне виховання за спеціалізацією Баскетбол

 103. Фізичне виховання за спеціалізацією Легка атлетика

 104. Фізичне виховання за спеціалізацією Настільний теніс

Наверх