Основні напрямки наукової діяльності кафедри

 • Розробка універсального методичного та інформаційного забезпечення обчислювального експерименту з орієнтацією на вирішення прикладних завдань науки і техніки.
 • Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для керованого вирішення прикладних завдань.
 • Розробка алгоритмів і програмного забезпечення розподілених обчислень.
 • Розробка алгоритмів оптимального управління.
 • Розробка теоретичних і практичних питань стиснення зображень на базі контекстного моделювання.
 • Розробка розподільних кроссплатформенних інформаційних моделей із застосуванням баз даних.

Основні області застосування наукових розробок кафедри

Наукові розробки кафедри використовуються для удосконалення лекційних курсів та лабораторних робіт, в курсових і дипломних проектах бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки».

Результати обчислювального експерименту використовуються для розробки:

 • рекомендацій щодо забезпечення енергозбереження та екологічної безпеки житлових і промислових будівель і споруд;
 • рекомендацій щодо забезпечення необхідного стану вантажів при зберіганні на березі і при транспортуванні морем;
 • рекомендацій щодо забезпечення необхідного мікроклімату в робочих зонах і вантажних відсіках судна при використанні охолоджувача повітря побічно-випарного типу, де в якості робочого агента використовують воду. Такі охолоджувачі відрізняються низькою собівартістю і мінімальними експлуатаційними витратами.

Публікації, що відображають наукову роботу кафедри в 2000 - 2017 р.р.

 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Инсоляционные опреснители на базе установок испарительного охлаждения / Промышленная теплотехника. том 22, № 2, 2000. - с.47-48. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н., Диденко Т.А.  Экономичные охладители воздуха испарительного типа / Промышленная теплотехника. том 23, № 2, 2001. - с.51-53.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н.  Оптимизация воздухоохладителей испарительного типа  / Промышленная теплотехника. том 25, № 4, 2003. - с.167-169. 
 • Chelabchy V.V.  Adapting of methods of a solution of applied problems to the distributed calculations. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: Збірник наукових праць, Тематичний випуск “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”,-Харків: НТУ“ХПІ”,-2004, №1. -с. 15-23. 
 • Merkt R.V., Chelabchy V.V. Computer simulation of associated transfer processes. Збірник наукових праць, Тематичний випуск “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”, -Харків: НТУ “ХПІ”, -2004, № 2, ст. 37-47.
 • Латій Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчі В.М. Використання непрямого випарного охолоджування повітря // Матеріали VIII міжнородної НПК“Наука і освіта ‘2005”. Том 61. Техніка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. -с. 40 –42.
 • Меркт Р.В.,  Челабчі В.В., Челабчі В.М. До питання чисельного моделювання систем з розподіленими і зосередженими параметрами // Матеріали VIII міжнородної НПК “Наука і освіта ‘2005”. Том 23. Математичне моделювання. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.- c. 45-46.
 • Латий Н.Ф., Челабчи В.Н. Исследования режимов работы охладителя воздуха  непрямого испарительного типа // Матеріали міжнородної НПК “Наукові дослідження –теорія та експеримент ‘2005’. Том 9. –   Полтава:ПНТУ, 2005. – с. 30 – 32.
 • Челабчи В.В.,  Челабчи В.Н.  К вопросу идентификации динамических объектов / Вторая Международная научно-практическая конференция «Спецпроект: анализ  научных исследований»: Сб. научных работ. Том 3. – Днепропетровск: НАЦ ”ЕРА”, 2005. –с. 52-55.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу эффективности компьютерного моделирования динамических систем // Materials of international scientifically-practical conference “The Science theory and practice”.  Vol.25. Modern Ifomation Technologies. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. –p. 33 – 35.   
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Об организации условий на виртуальных границах при решении задач волновой гидродинамики // Матеріали міжнородної НПК “Наукові дослідження –теорія та експеримент ‘2005’. Том 11. –   Полтава: ПНТУ, 2005. – с. 42 – 45.
 • Челабчи В.В. Организация  распределенных  вычислений в задачах волновой гидромеханики. Сб. научных трудов по материалам научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и  образовании”. Том 12. –Одесса:Черноморье, 2005. – с.41-44. 
 • Челабчі В.В. Про використання комбінації проекційних і сіткових методів для вирішення задач гідродинаміки ідеальної рідини //  Матеріали VIII міжнородної НПК “Наука і освіта ‘2005”. Том 23. Математичне моделювання. –Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2005.- C. 68-69.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н.  Развитие эффективных методов компьютерного моделирования. Вісник Одеського національного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Одеса:ОНМУ, 2005.-с. 257-270.
 • Челабчи  В.В. Реализация граничных условий в задачах динамики идеальной жидкости // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып.2 (22). – Херсон:ХНТУ, 2005. – с. 349-354.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Аппроксимация нелинейных характеристик участков при моделировании процессов в разветвленной сети. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2006”. Том 7. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. – с.63-66.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу моделирования динамики нелинейных систем с сосредоточенными параметрами / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “ Наука: теорія та практика –2006”. Том 3. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.51-53.
 • 18.Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу оперативного определения аэродинамического сопротивления зерна при сушке / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Становление современной науки –2006”. Том 1. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.23-25.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу параметрической идентификации элементов  динамических систем с запаздыванием  / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “ Передові наукові розробки –2006”. Том 5. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.71-73.
 • Челабчи В.В.  Компьютерное моделирование в задачах волновой гидромеханики. Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий: Материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – с. 56 – 59.
 • Шевчук Е.П., Челабчи В.Н. Компьютерное моделирование динамики объектов с сосредоточенными параметрами. Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии. Материалы V международной студенческой научной конференции. – Севастополь: Изд.СевНТУ, 2007 – с. 38 – 41. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Многоступенчатые диаметральные вентиляторы  / Сб. Современные направления теоретических и прикладных исследований 2007. Том 3. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.62 – 63.
 • Зинченко О.В., Челабчи В.В. Моделирование процессов в разветвленных системах . Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии. Материалы V международной студенческой научной конференции. – Севастополь: Изд.СевНТУ, 2007 – с. 19 – 22.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. О выборе численных методов для исследования динамических систем  / Сб. научных трудов по материалам международной научно-практичкеской конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2007». Том 1. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.81 – 84. 
 • Латий Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Оперативная идентификация транспортных свойств капилярно_пористых материалов / Сб. Современные направления теоретических и прикладных исследований 2007. Том 3. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.60 – 62. 
 • Латий Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Достижимые характеристики судовых охладителей воздуха испарительного типа / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте , производстве и образовании ‘2008”. Том 4. – Одесса: Черноморье, 2008. с.33 – 36. 
 • Челабчи В.В. Реализация неотражающих граничных условий в задачах волновой гидродинамики / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте , производстве и образовании ‘2008”. Том 21. – Одесса: Черноморье, 2008. с.14 – 18.
 • Челабчи В.В. Моделирование качки мелкосидящих судов на глубокой воде / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте, производстве и образовании ‘2009”. Том 22. – Одесса: Черноморье, 2008. с.17 – 20.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Информационная поддержка внедрения ресурсосберегающих технологий // Матеріали конференції «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки».  -2010. – Київ:Vordpress. – с.117-120.
 • Челабчи В.В. Информационные технологии в решении прикладных задач волновой гидромеханики / Матеріали конференції «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки». -2010. – Київ:Vordpress. – с.111-114.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Особенности моделирование переходных режимов течения в каналах / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010”. Том 34. – Одесса: Черноморье, 2010. с.16 – 20. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Реализация граничных условий при разностном решении задач обтекания  / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010». Том 2. – Одесса: Черноморье, 2010. с.43-46. 
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Численное моделирование течений в каналах. / Materialy VI Megdynarodowej naukovowi-praktycznej konferencij «Stosowane naukowe opracowania – 2010» V.8 /  Przenysil:Nauka I studia, -2010. –с. 17-22. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Особенности сглаживания экспериментальных зависимостей методом скользящих отрезков  / Сб. научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2011». Том 8. Физика и математика. – Одесса: Черноморье, 2011. с.18-22. 
 • Новак С.И., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Сшивка проекционных решений при моделировании фильтрационных течений / Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». - 2011. Том 27. Математика. Физика. -София: «БялГРАД-БГ»ООД –с.20-26.
 • Латій М.Ф., Меркт Р.В., Челабчі В.В., Челабчі В.М. Економічне охолодження повітря при непрямому випарі води (прісної або мінералізованої) / Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». - 2011. Том 30. Технологии -София: «БялГРАД-БГ»ООД –с.35-40.
 • Новак С.І., Челабчі В.В. Адаптація чисельних методів до розподілених обчислювань / Тези доповідей науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» . – Суми.:Друкарський дім «Папірус». – 2012. –с. 161-163.
 • Меркт Р.В., Челабчі В.М.,  Челабчі В.В. Комп’ютерне моделювання процесів переносу / Тези доповідей науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» . – Суми.:Друкарський дім «Папірус». – 2012. –с. 145-148.
 • Ляшенко О.Б., Меркт Р.В., Челабчі В.М. Обчислювальний експеримент в рішенні проблеми продовольчої безпеки України / Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». – Миколаїв:НУК, 2012.- с. 141-144.
 • Челабчи В.В. Оперативное управление проекционно-сеточным методом при решении обыкновенных дифференциальных уравнений / Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012». – Выпуск 4. Том 3. Физика и математика. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 -  с.49-53. 
 • Ляшенко А.Б., Меркт Р.В., Челабчи В.В. Организация вычислительного эксперимента  / Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». – Миколаїв:НУК, 2012.- с. 144-147.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Управляемая идентификация моделей динамических систем // Materialy IX Megdynarodowej naukovowi-praktycznej konferencij. “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2013”. V.33. Matematyka. – Przemysl:   Nauka I studia. – 2013. c. 47-51.
 • Меркт Р. В.,  Челабчи В. Н.,  Челабчи В. В. Организация управления решением обыкновенных дифференциальных уравнений проекционно-сеточным методом // Наука в інформаційному просторі : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. , т 7. –Дніпропетровськ: Біла К. О., -2013. с. 86-90. 
 • Merkt R.V.,  Chelabchi V.N.,  Celabchi V.V. Simulation of branched systems with nonlinear elements // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 3. Том 4. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – с. 85 -90.
 • Chelabchi V.N.,  Chelabchi V.V. Smoothing out of experimental dependences // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 4. Том 5. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – с. 47 -51.
 • Кукишев И.А. Использование проекционно-сеточного метода при распределенных вычислениях // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 2. Том 6. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – с. 24 -28.
 • Бдуль О.М., Челабчі  В.В. Керована ідентифікація нелінійних статичних характеристик об'єктів // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 2. Том 29. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – с. 37-41.

Звіти про науково-дослідну роботу кафедри Технічної кібернетики по бюджетній тематиці “Розробка та вдосконалення методів комп’ютерного моделювання та викладання комп’ютерних дисциплін” за 2000 – 2013 р.р. 

Наверх