Організація навчально-методичної роботи на кафедрі «Філософія» ОНМУ передбачає розробку, оновлення та затвердження в установленому порядку типових і навчальних програм з дисциплін кафедри.

Кафедрою регулярно здійснюється планування і підготовка до видання навчальних і навчально-методичних посібників, розробка та оновлення змісту лекційних курсів, вдосконалення методичних вказівок, форм контролю знань, організація і активізація самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Концепція розвитку кафедри - це високий рівень вимог до викладання навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, висока професійна і загальноосвітня наукова ерудиція професорсько-викладацького складу кафедри, висока культура подачі матеріалу.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними матеріалами, що знаходяться на кафедрі і бібліотеці університету.

  Викладачами кафедри були підготовлені наступні підручники та навчально-методичні посібники:
 1. Голошубова А.О. Введення в філософію. Навчальний посібник для самостійної роботи. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 44 с.
 2. Голошубова А.О. Словник філософських термінів. Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 28 с.
 3. Голошубова А.О. Філософія історії як методологія історичної науки. Конспект лекції. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 24 с.
 4. Голошубова А.О. Введення в філософію. Частина друга. Навчальний посібник для самостійної роботи. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 48 с.
 5. Голошубова А.О. Іміджелогія. Навчальний посібник (рекомендовано МОН України). - Одеса: ОНМУ, 2010. 80 с.
 6. Голошубова А.А. Філософія. Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2013.
 7. Димова О.В. Політичні режими: суть, типологія, динаміка трансформацій в сучасному світі. ОНМУ, 2008. - 38 с.
 8. Димова О.В. Політичні партії і партійні системи. ОНМУ, 2009. - 32 с.
 9. Димова О.В. Громадянське суспільство: історія становлення та розвитку. Світова практика і вітчизняні перспективи. ОНМУ 2009 - 34 с.
 10. Димова О.В. Соціологія. Посібник до семінарських занять та самостійної роботи для бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання. - ОГАХ. - Одеса, 2011. - 26 с.
 11. Димова О.В. Навчальний посібник «Політична система: світова теорія і вітчизняний досвід» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О.В. Димова, М.І. Мілова - ОНАХТ. - Одеса, 2013. - 32 с.
 12. Димова О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Соціологія» для студентів заочної форми навчання / ОНАХТ. - Одеса, 2013. - 23 с.
 13. Куліченко В.В., Черниш О.М. Філософія. Підручник для вузів. - Одеса: Вид-во БМВ, 2012. - 367 с.
 14. Куліченко В.В. Філософія правової соціалізації - Херсон, Гринь, 2014.-301 с.
 15. Куліченко В.В. Методологічні проблеми права. - Херсон, Гринь, 2015-го, 293 с.
 16. Куліченко В.В. Історія і теорія філософії - Херсон, Гринь, 2011,425 с.
 17. Куліченко В.В. Практикум з логіки. Одеса, БМВ, 2017. 85 с.
 18. Соловйова І.І. Основи психології і педагогіки. Методичні рекомендації .- Одеса: ОНМУ, 2002. - 21 с.
 19. Соловйова І.І. Психологія. Практикум.- Одеса: ОНМУ, 2004. - 26 с.
 20. Соловйова І.І. Словник-довідник психологічних термінів. Навчальний посібник для всіх спеціальностей - Одеса: ОНМУ, 2008. - 32 с.
 21. Соловйова І.І.Психологія в схемах. Навчальний посібник для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 35 с.
 22. Соловйова І.І.Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник для всіх спеціальностей - Одеса: ОНМУ, 2010. - 25 с.
 23. Вища освіта і Болонський процес. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено МОНУ / Пономарьова Г.Ф., Харківська А.А., Бабакина О.О., Отрошко Т.В., Соловйова І.І. - Харків, 2011. - 369 с.
 24. Соловйова І.І. Педагогіка і психологія вищої школи. Методичний посібник для самостійної роботи докторів Ph.D. - Одеса, 2017. - 106 с.
 25. Сіньковська Т.В. Іміджелогія: Навчальний посібник Одеса: ОНМУ, 2003. - 25 с.
 26. Сіньковська Т.В. Політологія. Методичні рекомендації для студентів-заочників. - Одеса: ОНМУ, 2001. - 10 с.
 27. Сіньковська Т.В. Політологія. Методичні рекомендації для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2001. - 26 с.
 28. Сіньковська Т.В. Робочий зошит з іміджелогії. Практикум для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2003. - 24 с.
 29. Сіньковська Т. В. Політологія. Методичні рекомендації для студентів КБФ [спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології»]. - Одеса: ОНМУ, 2006. - 27 с.
 30. Сіньковська Т.В. Соціологія. Тести. Практикум для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2004. - 30 с.
 31. Основи теорії і історії культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. М. Черниша, Л. В. Шеєнко, І. О. Хлистовою, Л. О. Миколюк. - Одеса: ОДМУ, 2000. - 153 с.
 32. Шеєнко Л. В. (Словник основних термінів з релігієзнавства. Випуски 1. Загальні поняття 2. Іудаїзм і християнство 3. Релігії Сходу). - Одеса: ОНМУ, 2003 - 2006.
 33. Шеєнко Л.В. Даосизм і конфуціанство: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 42 с.
 34. Шеєнко Л. В. Три гілки християнства: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2008. - 70 с.
 35. Шеєнко Л. В. Іслам: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2013. – 59 с.
 36. Шеєнко Л. В. Методичні засади та критерії якості викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Методичний посібник для викладачів та аспірантів. - Одеса: ОНМУ, 2013. - 36 с
 37. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 1. З часів Античності до Нового часу. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 151 с.
 38. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 2. З Нового часу - до ХХ ст. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 153 с.
 39. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 3. Політична думка в Україні: з часів Київської Русі до ХХ ст. - Одеса: ОНМУ, 2008. - 174 с.
 40. Черниш О.М., Сіренко О.М. та ін. Політологія. Плани семінарських занять для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 1999. - 57 с.
 41. Черниш О.М., Сіренко О.М. та ін. Політологія. Практикум для всіх спеціальностей.- Одеса: ОНМУ, 2001. - 60 с.

Навчальна робота кафедри здійснюється відповідно до навчальних програм дисциплін, що викладаються на кафедрі, планом роботи кафедри, індивідуальними планами роботи викладачів.

На кафедрі вже багато років здійснює свою роботу центр духовної культури.

Наверх

background