Проводиться під керівництвом завідуючої кафедри д. психол. н., проф. Шевченко Росини Петрівни спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри.

Відповідальним за наукову роботу кафедри є к.психол.н., доцент кафедри, магістр права Кернас Андрій В’ячеславович

  Основними завданнями науково-дослідницької діяльності кафедри є:
 • творчий розвиток наукового потенціалу кафедри, і проведення, планування теоретико-практичних досліджень і розробки з актуальних наукових питань у сфері прикладної психології.

По темі науково-дослідної роботи закріпленої за кафедрою «Стресогенність у сучасному суспільстві», за поточний звітний період, була підготовлена колективна монографія англійською мовою видана в зарубіжному спеціалізованому професійному видань. А так само був виконаний цілий ряд науково-дослідницьких робіт підсумком яких стали публікації в спеціалізованих професійних наукових журналах тих, що входять в науко-метричні бази даних у тому числі SCOPUS і WEB of SCІENCE.

Нині за ініціативою співробітників кафедри з урахуванням актуальних соціальних проблем українського суспільства, а так само на підставі накопленого науково-практичного досвіду був розроблений і поданий на розгляд до Департаменту науки Міністерства освіти і науки проект ГБ НДР "Психологічний супровід військовослужбовців військово-морського флоту та працівників морського транспорту".

Професорсько-викладацький склад з почуттям глибокої гордості шанує і продовжує високі гуманістичні моральні і духовні традиції що сформувалися за багаторічною історію в стінах Національного Державного морського університету. Так само співробітники кафедри практичної психології є продовжувачами сильної наукової школи.

  Нині науково-дослідницька робота кафедри здійснюється по наступних стратегічних напрямах:
 • робота професорсько-викладацького складу кафедри включає участь в наукових і науково-практичних конференціях з доповідями по тематичних напрямах науково-дослідницької роботи, закріпленої за кафедрою.
 • успішно проводяться робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. За звітний період за підсумками Вищої атестаційної комісій Міністерства освіти і науки співробітникові кафедри Р. П. Шевченко була присвоєна наукова ступінь доктора психологічних наук. І присуджено звання професора.
 • проведення наукових розробок по фундаментальних і прикладних орієнтованих наукових проблемах. З наступним впровадженням результатів науково-дослідницької роботи в учбовий процес і в діяльність установ соціально-психологічної служби. За звітний період співробітниками кафедри було розроблено більше 10 навчально-методичних посібників і 50 програм по учбових дисциплінах викладаються на кафедрі.
 • досягнення вищого рівня професійної компетентості і кваліфікації співробітників обумовлені науковою діяльністю кафедри.
 • формування позитивного іміджу кафедри відповідає заявленим науковими дослідженнями і практичними напрацюваннями.
 • Студенти, що проходять навчання, притягуються до активної наукової діяльності, беруть участь в професійних конкурсах і всеукраїнських олімпіадах. Беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. За звітний період професорсько-викладацьким складам кафедри була організована і успішно проведена чергова Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем практичної психології в якій на ряду з викладацьким складом взяли активну участь студенти випускних кафедр Навчально-наукового морського гуманітарного інституту.

На теперішній час співробітниками кафедри, за підтримки науково-дослідницького сектора університету планується, у рамках держбюджетної науково-дослідницької роботи, створення науково-дослідницької лабораторії. Так само за підтримки адміністрації університету планується реєстрація наукового спеціалізованого видання (журналу) з актуальних питань практичної психології.

В даний період кафедрою планується проведення ряду господарських науково-договірних робіт.

Наверх