Проводиться під керівництвом завідуючої кафедри д. психол. н., проф. Шевченко Росини Петрівни спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри.

Відповідальним за наукову роботу кафедри є к.психол.н., доцент кафедри, магістр права Кернас Андрій В’ячеславович

  Основними завданнями науково-дослідницької діяльності кафедри є:
 • творчий розвиток наукового потенціалу кафедри, і проведення, планування теоретико-практичних досліджень і розробки з актуальних наукових питань у сфері прикладної психології.

По темі науково-дослідної роботи закріпленої за кафедрою «Стресогенність у сучасному суспільстві», за поточний звітний період, була підготовлена колективна монографія англійською мовою видана в зарубіжному спеціалізованому професійному видань. А так само був виконаний цілий ряд науково-дослідницьких робіт підсумком яких стали публікації в спеціалізованих професійних наукових журналах тих, що входять в науко-метричні бази даних у тому числі SCOPUS і WEB of SCІENCE.

Нині за ініціативою співробітників кафедри з урахуванням актуальних соціальних проблем українського суспільства, а так само на підставі накопленого науково-практичного досвіду був розроблений і поданий на розгляд до Департаменту науки Міністерства освіти і науки проект ГБ НДР "Психологічний супровід військовослужбовців військово-морського флоту та працівників морського транспорту".

Професорсько-викладацький склад з почуттям глибокої гордості шанує і продовжує високі гуманістичні моральні і духовні традиції що сформувалися за багаторічною історію в стінах Національного Державного морського університету. Так само співробітники кафедри практичної психології є продовжувачами сильної наукової школи.

  Нині науково-дослідницька робота кафедри здійснюється по наступних стратегічних напрямах:
 • робота професорсько-викладацького складу кафедри включає участь в наукових і науково-практичних конференціях з доповідями по тематичних напрямах науково-дослідницької роботи, закріпленої за кафедрою.
 • успішно проводяться робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. За звітний період за підсумками Вищої атестаційної комісій Міністерства освіти і науки співробітникові кафедри Р. П. Шевченко була присвоєна наукова ступінь доктора психологічних наук. І присуджено звання професора.
 • проведення наукових розробок по фундаментальних і прикладних орієнтованих наукових проблемах. З наступним впровадженням результатів науково-дослідницької роботи в учбовий процес і в діяльність установ соціально-психологічної служби. За звітний період співробітниками кафедри було розроблено більше 10 навчально-методичних посібників і 50 програм по учбових дисциплінах викладаються на кафедрі.
 • досягнення вищого рівня професійної компетентості і кваліфікації співробітників обумовлені науковою діяльністю кафедри.
 • формування позитивного іміджу кафедри відповідає заявленим науковими дослідженнями і практичними напрацюваннями.
 • Студенти, що проходять навчання, притягуються до активної наукової діяльності, беруть участь в професійних конкурсах і всеукраїнських олімпіадах. Беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. За звітний період професорсько-викладацьким складам кафедри була організована і успішно проведена чергова Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем практичної психології в якій на ряду з викладацьким складом взяли активну участь студенти випускних кафедр Навчально-наукового морського гуманітарного інституту.

На теперішній час співробітниками кафедри, за підтримки науково-дослідницького сектора університету планується, у рамках держбюджетної науково-дослідницької роботи, створення науково-дослідницької лабораторії. Так само за підтримки адміністрації університету планується реєстрація наукового спеціалізованого видання (журналу) з актуальних питань практичної психології.

В даний період кафедрою планується проведення ряду господарських науково-договірних робіт.

Наукова школа «Фактори стресостійкості у сучасному суспільстві та розвиток психокорекційних заходів на основі постстрессовій психотерапії»

Галузь знань: 053 Психологія

Крерівник: Росина Петрівна Шевченко - доктор психологічних наук, професор.

Наукова школа була сформована на базовій основі наукових досліджень, що проводяться професорсько-викладацьким колективом кафедри практичної психології. Засновником і керівником Школи є доктор психологічних наук, професор Росина Петрівна Шевченко. В основу наукової діяльності школи професора Р. П. Шевченко була покладена програмна концепція по розробці науково обґрунтованих підходів до вирішення актуальних проблем теорії та методології практичної психології. Професор Шевченко Р. П. об'єднала навколо своїх наукових ідей багатьох дослідників. Весь склад кафедри розділяє і підтримує концептуальне напрямок школи, а також активно працює в рамках Держбюджетної і планованої науково-дослідної роботи за темою: «Психологічний супровід військовослужбовців військово-морського флоту і працівників морського транспорту». Весь педагогічний колектив кафедри бере активну участь в Всеукраїнських, Регіональних та Міжнародних наукових конференціях, пропагуючи наукові напрямки школи. Результати наукових досліджень, що проводяться в рамках наукового напрямку школи, опубліковані в численних наукових виданнях, цитованих у міжнародних науко-метричних базах даних. Більшість підсумкових кваліфікаційних робіт виконаних, студентами на кафедрі спрямовані на вирішення проблеми позначеної науковою школою.

Наукова школа, як форма організації колективної наукової роботи вчених, згуртувала вчених цього наукового напрямку і включила їх до складу співробітників кафедри Практичної психології. Кваліфікаційний і кількісний склад наукової школи: докторів наук - 3; кандидатів наук - 9; старших викладачів - 4; асистент-1;аспірант- 1; ст. лаб-1; лаб-1.

До складу кафедри входять: зав. каф., д. психол. н., проф. Р.П. Шевченко; д. психол. н., доц. М. М. Тепляков; д. філ. н., ст. викл. В. М. Рубський; к. психол. н., магістр права, доц. каф. А. В. Кернас; к. психол. н., доц. С. М. Бондаревич; к. психол. н., доц. Мельничук: к. юр. н., доц. Є. Г. Запорожців; к. психол. н., доц. Ю. Є. Кокоріна; к. мед. н., доц. В. А. Пахмурний; к. психол. доц. Л. С. Смокова; к. психол. н., доц. Ю. В. Чумаєва; к. психол. н., доц. С. В. Ситник; ст. викл. В. Е. Малюк; ст. викл. О. А. Діколь-Кобрина; ст. викл. В. Б. Бондарчук; ст. викл. М.В.. Жилін; асистент В. В. Мендело; ст.лаб. О.В. Зубченко; лаб. Ю.Н. Сулик.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових робіт.

Відповідальним за наукову роботу кафедри Практичної психології є кандидат психологічних наук, доцент кафедри, магістр права Кернас Андрій В'ячеславович. Автор понад 80 наукових робіт.

Кафедра Практичної психології одна з молодих і перспективних кафедр Одеського національного морського університету, що має свою наукову школу і сформований високопрофесійний науковий професорсько-викладацький колектив.

Наверх

background