1. Адміністративне право України Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців правознавців цілісного уявлення про державну виконавчу владу, її співвідношення з…

 2. Криміналістика Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення студентами теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і…

 3. Судові та правоохоронні органи України Метою викладання дисципліни є з’ясування засад діяльності судових та правоохоронних органів, їх місця у механізмі держави; вивчення основних…

 4. Адміністративне право

 5. Конституційне право зарубіжних країн

 6. Основи права ЄС

 7. Процесуальне діловодство

 8. Латинська мова

 9. Теорія держави і права Метою вивчення дисципліни «Теорія держави і права» є: оволодіння базовими поняттями юриспруденції, понятійним апаратом теорії держави і права;…

 10. Конституційне право України

 11. Проблеми теорії держави і права Метою вивчення дисципліни «Проблеми теорії держави і права» є: систематизація та поглиблення знань про основні закономірності розвитку і…

 12. Філософія права Метою вивчення дисципліни «Філософія права» є: інтегрування здобутих знань у сфері юриспруденції, аналіз та осмислення наукових поглядів, шкіл і…

 13. Кримінологія

 14. Кримінальне право України. Особлива частина

 15. Кримінальне процесуальне право

 16. Міжнародне кримінальне право

 17. Кримінальне право України. Загальна частина Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про кримінальне право як науку, про її зміст і предмет, про основи кваліфікації злочинів на…

 18. Адміністративний процес Мета дисципліни полягає в поглибленому вивченні законодавчих засад та засобів захисту прав людини і законних інтересів в публічній сфері фізичних чи…

 19. Теорія держави і права України

 20. Інформаційне право Метою вивчення дисципліни «Інформаційне право» є: детальне знайомство зі змістом основних положень інформаційного законодавства та особливостей його…

 21. Філософія Метою вивчення дисципліни «Філософія» є: набуття базових знань в області філософії, котрі надають світоглядний і понятійно-категоріальний…

 22. Історія та філософія науки Метою вивчення дисципліни «Історія та філософія науки» є: експлікація змісту науки як особливої сфери людської діяльності, спрямованої на отримання і…

 23. Кримінальне право (Загальна частина) Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців правознавців цілісного уявлення про теоретичне та практичне значення Загальної частини КК…

 24. Кримінально-виконавче право Метою вивчення дисципліни є набуття фахових компетентностей та формування практичних навичок щодо розуміння змісту, закономірностей та основних…

Наверх

backuap