1. Кукшинова О.О., Семчук В.Ю. Реалізація повноважень капітана судна під час розслідування злочинів на судні, що перебуває у далекому плаванні. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. №3. С. 113-116. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/3/30.pdf

2. Онешко С.В., Кукшинова О.О. Економіко-правові аспекти формування доходів підприємств портової діяльності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64. С. 300-310. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_64_43

3. Кукшинова О.О., Кушнєрова Г.П. Особливості міжнародно-правового регулювання протидії незаконному обігу наркотиків на морі. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №5. С. 384-387.

URL: ttps://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/766961.pdf

4. Кукшинова О.О., Урум Т.В. Історія становлення і розвитку інституту виключної (морської) економічної зони. Журнал східноєвропейського права. 2018. №58. С. 55-62. URL: http://easternlaw.com.ua/uk/mizhnarodne-pravo/kukshinova-o-o-urum-t-v-istoriya-stanovlennya-i-rozvitku-institutu-viklyuchno%D1%97-morsko%D1%97-ekonomichno%D1%97-zoni

5. Кукшинова О.О., Лабінська С.С. Особливості створення крюїнгових компаній в Україні. Право і суспільство. 2019. №5. С. 124-130. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_1/22.pdf

6. Кукшинова О.О., Павловська О.Я. Особливості нагляду та контролю за безпекою мореплавства. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С. 893-901. URL: ttps://library.sumdu.edu.ua/images/FTP_materials/Pravo_02_2021.pdf

7. Кукшинова О.О., Поліщук Л.В. Соціальне забезпечення моряків як об’єкт правового регулювання. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С. 872-877. URL: https://library.sumdu.edu.ua/images/FTP_materials/Pravo_02_2021.pdf

8. Кукшинова О.О., Самойленко А.О. Міжнародно-правовий досвід боротьби з нелегальною міграцією на морському транспорті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. №66. С. 284-287. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.47

9. Кукшинова О.О., Черниш Ю.І. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення на морському транспорті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. №67. С. 191-197. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.38

10. Стовпець О.В., Стовпець В.Г. Теоретико-правові аспекти феномену "канселінгу" в міждержавних стосунках: китайсько-литовський кейс // Юридичний науковий електронний журнал (ЮНЕЖ). ISSN 2524-0374. – № 1/2022. – С. 49-53. – URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=146 ; DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-1/9 (фахове видання категорії "Б" у галузі юридичних наук, індексація в Index Copernicus).

11. Стовпець О.В., Стовпець В.Г. Комунітаризм у фокусі досліджень теорії держави і права: філософсько-правові й державознавчі аспекти // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. ISSN 2707-0581. Київ, 2021. – Том 32 (71) №5. – С.1-6. – URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/32-71-5 ; DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.5/01 (фахове видання з юридичних наук № 327, індексація в базах HeinOnline, Index Copernicus).

12. Stovpets O., Stovpets V. Applying LMS in the educational process in quarantine: philosophical, methodological and legal-intellectual aspects. Virtus: Scientific Journal. ISSN 2415-3133; 2410-4388. – Vol. 50 (2021). – Montreal: СPM «ASF». – P. 31-34. – URL: http://conference-ukraine.com.ua/en/virtus/archivej/ ; http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal50.pdf

13. Стовпець О.В., Стовпець В.Г. Світлі й темні сторони нової інформаційної реальності (у контексті охорони прав інтелектуальної власності). Часопис Київського університету права. ISSN 2219-5521. – Вип. 2020/1. – С. 229-233. – URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/292 ; DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.46 (фахове видання, індексація в HeinOnline, Index Copernicus).

14. Стовпець О.В. Теоретико-правові аспекти нового кейнсіанства й лібертаріанства в сучасних державознавчих дискусіях // Часопис Київського університету права. ISSN 2219-5521. Київ, 2021. – Вип. 2021/2. – С. 24-29. – DOI: 10.36695/2219-5521.2.2021.03 ; URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/83/98 (фахове видання, індексація в HeinOnline, Index Copernicus).

15. Стовпець О.В. Філософсько-правові роздуми щодо статусу громадянського суспільства в умовах застосування державою екстраординарних повноважень // Часопис Київського університету права. ISSN 2219-5521. Київ, 2021. – Вип. 2021/1. – С. 31-37. – DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2021.04 ; URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/617/587 (фахове видання, індексація в HeinOnline, Index Copernicus).

16. Орловська Н.А. Щодо прецедентного характеру рішень ЄСПЛ у кримінальному праві України. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України: науковий журнал. 2018. №15. С.120-126. URL: https://prc.com.ua/

17. Орловська Н.А. Проблеми класифікації кримінальних правопорушень (до питання про запровадження кримінальних проступків). Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. 2018. №2. С.305-308. URL: http://www.pap.in.ua/2_2018/91.pdf (індексація у Index Copernicus International, Google Scholar)

18. Орловська Н.А. До питання про феміністський напрям у сучасній кримінології. Держава та регіони: Серія Право. 2018. №3. С.134-138. (індексація у Index Copernicus International, Google Scholar)

19. Орловська Н.А. Кримінально-правові заходи за вчинення кримінального проступку. Актуальні проблеми сучасної юриспруденції: науковий збірник. 2018. №4. С.173-176. (індексація у Index Copernicus International)

20. Орловська Н.А. Актуальні питання угод у кримінальному праві України. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України: науковий журнал. 2018. №17. С. 106-113. URL: https://prc.com.ua/

21. Орловська Н. Транснаціональна та транскордонна злочинність: актуальні питання феноменології. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Юридичні науки. 2018. Вип. 4. С.5-18 (фахове видання). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_3

22. Орловська Н.А. До питання про «примусову хімічну кастрацію». Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. №38. 2019. С.75-88 (фахове видання). URL: http://pbz.nlu.edu.ua/issue/view/10282

23. Орловська Н.А. Нелегальна міграція: понятійні контексти та стратегічні напрями запобігання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4. С.109-115. DOI: 10.31733/2078-3566-2019-4-109-115 (індексація у CrossRef, WorldCat, BASE, Index Copernicus International)

24. Orlovska N., Stepanova J. (2020) Confiscation of proceeds and property related to crimes: international standards and the ECHR practice. Juridical Tribune, 10(3): 493-511. URL: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An10v3/9.%20Orlovska%20Stepanova.pdf (Web of Science)

25. Orlovska N., Stepanova J. Cross-border Crimes: Problems of Definition and Features (Ukrainian Criminal Law Experience). Krakowskie Studia Małopolskie. 2021. №2 (30). Р. 110-124. DOI 10.15804/ksm20210208 (індексація у Central EuropeanJournal of SocialSciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar, ICI Journals Master List, ICI World of Journals, Naver Academic, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Publons, Semantic Scholar)

26. Orlovska N., Stepanova J. Corruption Prevention System in the Border Guard Agencies (State Border Guard Service of Ukraine as an Example). Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2021. Vol. 48 №5. P.118-125. DOI: https://doi.org/10.23856/4815 (індексація у Index Copernicus; Crossref; WorldCat; Universitätsbibliothek Leipzig; TIB; ESJI; PBN; Scilit; TIB)

27. Орловська Н.А., Степанова Ю.П. Актуальні питання забезпечення гендерної рівності у світлі резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй № 1325 та суміжних резолюцій. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. №2. С.20-26. DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2021.2.4 (індексація у Index Copernicus International, Google Scholar)

28. Орловська Н.А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за пропаганду війни (у світлі законопроєкту № 2689). Держава та регіони. Серія: Право. 2021. №4. С.72-77. DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.11 (індексація у Index Copernicus International, Google Scholar)

29. Орловська Н.А. Актуальні питання державної політики щодо наркотиків в контексті запобігання наркозлочинності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2021. Спец. вип. № 2 (116). С.139-145. DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-139-145 (індексація у CrossRef, WorldCat, BASE, Index Copernicus International)

30. Lemekha, Roman, Rubtsov, Volodymyr, Orlovska, Natalya, Kantsir, Volodymyr and Humin, Oleksii (2022). Features of the functioning of the institute of criminal offenses in Ukraine. Cuestiones Políticas, 40 (72): 245-263. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37760/41524 DOI https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.13 (Web of Science)

31. Орловська Н.А. Проблеми кримінально-правового впливу на юридичних осіб як фігурантів діяльності в сфері пропаганди, планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни. Європейські перспективи: науково-практичний журнал. 2022. №1. С.165-170. DOI 10.32782/EP.2022.1.25 (індексація у Index Copernicus International)

32. Орловська Н.А., Степанова Ю.П. Самовільне залишення військової частини або місця несення служби: кримінально-правові ознаки і проблеми кваліфікації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №5. С.511-515. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2022/122.pdf. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/122 (індексація у Index Copernicus International)

33. Орловська Н.А., Степанова Ю.П. Актуальні питання запобігання наркообігу: європейський досвід. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №6. С.348-351. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/77.pdf. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/77 (індексація у Index Copernicus International)

34. Кузьменко В.М., Піменова А.Ю. Укладення угоди про примирення як засіб спрощення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Modern scientific researches Issue №4/Vol.3, May 2018 Мінськ, 2018. С.62-67.

35. Кузьменко В.М., Піменова А.Ю. Правові проблеми реформування прокуратури в Україні. International periodic scientific journal // Modern scientific researches №10. Ч. 2. Декабрь 2019. С. 83-89.

36. Кузьменко В.М., Піменова А.Ю. Правомірність обмеження прав людини під час пандемії Covid-19 в Україні // International periodic scientific journal // Modern scientific researches №12. Ч. 4. Май 2020. С. 91-96.

37. Кузьменко В.М., Піменова А.Ю. Характеристика джерел міжнародного кримінального судочинства // Научный взгляд в будущее Выпуск №22, Том 1. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2021. С. 171-177.

38. Кузьменко В.М., Піменова А.Ю. Розвиток міжнародного кримінального правосуддя // “SworldJournal”, випуск №13, травень, 2022. С. 90–97.

39. Паламарчук Г.В. Особливості причинного комплексу правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон України. Держава та регіони. Серія: Право. Вип. 4. 2019. С. 94–98. URL: https://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/part/index.php?razdel=9

40. Паламарчук Г.В. К вопросу о незаконном перемещении объектов дикой флоры и фауны через границы Украины. Legea si Viata. Кишинів, Молдова, 2019. Вып. № 11. С. 92–98. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/11-2/22.pdf

41. Паламарчук Г.В. Дестабілізуючий вплив контрабанди та «сірого імпорту» на економічну систему України. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2020. Вип. № 22. С. 134–141.

42. Паламарчук Г. Контрабанда – транснаціональний чи трансграничний злочин: визначення понять. Kelm: knowledge, éducation, law, management, пайка, oswiata, pravo, zarzqdzanie. Warszawa, Polska. 2020. Вип. № 4 (32). C. 104–108. URL: http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1571

43. Паламарчук Г.В., Неледва Н.В. Деякі психологічні особливості участі потерпілого в кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №5. С. 582-587. URL:http://www.lsej.org.ua/5_2022/139.pdf

Наверх

background

backuap