Викладацький склад кафедри використовує прогресивні методи навчання і контролю знань студентів. Кафедра ЦІтаА (до 2020 року ІКВД) однією з перших в ОНМУ (з 2016 року) почала впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології навчання, зокрема впровадження системи дистанційного навчання Moodle. Наші викладачі постійно підвищують свій викладацький рівень приймаючи участь у практико-орієнтованих конференціях та курсах підвищення кваліфікації по впровадженню дистанційної освіти на сучасному технологічному рівні. Детальніше

На кафедрі ЦІтаА широко використовується система дистанційного навчання ОНМУ Moodle. На базі якої розробленні сертифіковані в ОНМУ дистанційні курси за дисциплінами:

В навчальному процесі використовується сучасне програмне забезпечення: AutoCAD, Revit, Archicad, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Lira-SAPR, Midas GTS NX. Для більш поглибленого вивчення дисциплін студенти нашого факультету можуть скористатися блогом, який веде викладач нашої кафедри доцент, к.т.н. Адамчук М.В.

Всі дисципліни забезпечено навчально-методичною літературою, яка знаходяться на сайті дистанційного навчання ОНМУ та в бібліотеці ОНМУ. По деяким навчальним курсам записані відео-уроки, що доступні студентам на платформі дистанційного навчання.

Викладачами кафедри розроблено власні додатки до програмного комплексу Revit, Lira, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, що використовуються в навчальному процесі і практичній діяльності інженерів.

У зв’язку з частковим переходом ОНМУ на дистанційне навчання у 2020/21 навчальному році на кафедрі почали використовувалося не тільки базові можливості LMS Moodle, але і підключені до неї інші ефективні програми, такі як H5P, і GeoGebra. Ці додатки значно підвищують рівень освітньої системи Moodle. Це дозволяє підвищити зацікавленість студентів в набутті професійних компетенцій, а також сприяють розвитку навичок практичного використання сучасних інформаційних технологій.

Ми у Фейсбуці

  Навчально-методична робота кафедри включає:
 • розробку і вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, внесення до них змін відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки, України і ОНМУ;
 • розробку підручників, навчальних посібників та методичних вказівок з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • впровадження елементів дистанційного навчання, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни
 • впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних підходів викладачами кафедри;
 • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи з викладачами кафедр;
 • взаємовідвідування занять;
 • підготовку викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
 • підготовку індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження.
  Організаційно-методична робота кафедри включає:
 • розробку графіків стажування викладачів у науково дослідних установах морської галузі та ВНЗ;
 • розробку графіків взаємних відвідувань поточних занять викладачами кафедр;
 • участь представників кафедри у засіданнях вченої ради ОНМУ і вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд;
 • участь представників кафедри у засіданнях конференції трудового колективу ОНМУ;
 • участь представників кафедри у засіданнях науково-методичної комісії ФВТШС і ОНМУ;
 • розподіл начального навантаження викладачів кафедри;
 • участь у Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій;
 • організацію роботи по вихованню студентів.
  Область наукових інтересів викладачів кафедри пов'язана з наступними напрямками:
 • рішення пружнов'язкопластичних контактних задач при дії статичних і динамічних навантажень. Опубліковано більше 130 наукових і науково-методичних робіт (з 1983 р.). (д.т.н., проф. Гришин А. В.)
 • обґрунтування оптимальних запасів міцності і надійності суднових конструкцій з урахуванням економічних чинників і з розробкою алгоритмів і програм оптимального проектування конструкцій. Опубліковано близько 60 наукових і науково-методичних робіт (з 1974 р.). (к.т.н., доцент к.т.н. доцент Олейников В.В.)
 • стенди на основі гідропружного привода для випробування виробів на дію уданих навантажень, прилади для ущільнення ґрунту, застосування матричних методів розрахунку систем із застосуванням системи Mathcadю Опубліковано більше 60 наукових і науково-методичних робіт, 11 авторських свідоцтв (к.т.н., доцент Шишлаков П.В.).
 • дослідження несучої здатності будівельних конструкцій. Опублікувано близько 40 наукових і науково-методичних робіт (з 2005 р.) (к.т.н., доцент Яременко Н.О.).
  Всі викладачі кафедри беруть участь в розробці держбюджетної НДР «Вдосконалення методів розрахунку інженерних конструкцій і споруд» за наступними темами:
 • чисельна реалізація пружнопластичних задач розрахунку підпірних споруд з використанням математичного моделювання (д.т.н., проф. Гришин А.В.)
 • оцінка стійкості стиснутих зв'язків при розрахунках загальної міцності корпусу судна (к.т.н., доцент Олейников В.В.)
 • матрична форма розрахунку стержневих конструкцій методом сил (к.т.н., доцент Шишлаков П.В., ст. викладач Орлов М.А.)
 • попередньо напружені залізобетонні кесонні перекриття (к.т.н., доцент Яременко Н.О.).

У січні 2005 р були об'єднані дві кафедри - "Теоретична механіка" і "Опір матеріалів і будівельна механіка корабля". Очолив об'єднану кафедру теоретичної і прикладної механіки д.т.н., професор В. А. Гришин, випускник ОІІМФ, видатний фахівець в області механіки ґрунтів і нелінійних контактних задач. Підготував 10 кандидатів наук. Оскільки до 2005 р кафедри були самостійними, то нижче викладається короткий історичний нарис окремо про кожну з них.

Кафедра "Теоретична механіка" була створена в 1930р. До 1935 року її очолював відомий механік-теоретик, професор Г. К. Суслов, автор одного з найкращих підручників з теоретичної механіки для вузів. З нього й розпочинається традиційно високий рівень викладання курсу теоретичної механіки в ОНМУ. Семінари кафедри, очолювані Г. К. Сусловим були загальноміським центром тонких аналітичних досліджень в галузі теоретичної механіки.

З 1930 по 1934р. на кафедрі працював талановитий учень Г. К. Суслова і його найближчий помічник по керівництву кафедрою - Ф. Р. Гантмахер, який вже до 22 років займав посаду професора. Згодом він став великим математиком і механіком, одним з творців нової галузі механіки - зовнішньої балістики реактивних снарядів.

У 1936 і 1937р кафедрою керував професор Гвідо Бек - великий фахівець з теоретичної фізики, колишній співробітник Нільса Бора. З 1937 по 1954р кафедрою завідував доцент А. П. Шварцман, який почав роботу разом з Г. К. Сусловим. Це були роки насиченою комплектації кафедри оригінальними методичними розробками, авторами яких були її співробітники.

У 1954р завідування кафедрою перейшло до професора І. Ф. Котова, при якому основну увагу було направлено на методологічні проблеми курсу теоретичної механіки. З 1964р кафедрою керував професор Я. Л. Нудельман, автор монографії "Методи визначення власних частот і критичних сил для стержневих систем". У ці роки на кафедрі розроблялися складні питання динаміки і стійкості пружних систем.

У 1944-1954 рр. на кафедрі працював професор М. Г. Крейн – великий фахівець з математики і механіки, вчений зі світовим ім'ям, член-кореспондент АН України, почесний член Американської академії наук і мистецтв, Національної АН США, інших академій і наукових товариств, лауреат премії ім. Н. М. Крилова, а також найбільш престижною в світі серед математиків премії Вольфа.

З 1980 по 1985р завідував кафедрою к.т.н., доцент Б. Д. Літовчін - випускник ОІІВТа. Протягом трьох років (1985 - 1988 рр.) керував кафедрою д.т.н., професор В. К. Баженов.

З 1988р і до 2005р кафедру очолював к.т.н., професор А. Ф. Потєхін - випускник ОПИ, фахівець в області теорії гравітації і електродинаміки рухаючихся тел.

Кафедра "Опір матеріалів" була створена в 1930 р, і очолив її відомий спеціаліст по міцності матеріалів і конструкцій Б. Л. Ніколаї.

Одночасно з кафедрою "Опір матеріалів" була організована кафедра "Будівельна механіка", завідувати якою доручили великому фахівцю в області статики споруд - професору П. А. Міняєву.

У роки Великої Вітчизняної війни роботу об'єднаної кафедри "Будівельної механіки і опір матеріалів" очолив талановитий організатор і видатний фахівець в області міцності і конструювання суден доцент О. В. Будницкий.

У різні періоди кафедрою керували видатні фахівці в області наук міцнісного циклу - професора Л. Я. Резницький, В. К. Єгупов; доценти Г. Д. Буллах, Л. І. Календерьян, В. В. Холопцев. З 1957р тривалий період працював талановитий інженер, головний конструктор сучасних військових кораблів доц. Л. В. Дикович, який читав лекції на кораблебудівельному факультеті.

Новий імпульс розвитку об’єднана кафедра отримала в 1970-ті, коли очолив її д.т.н., професор В. В. Козляков. Колектив кафедри під керівництвом професора В. В. Козлякова виконав серію серйозних науково-дослідних робіт, присвячених різним аспектам підвищення надійності і безпеки експлуатації корпусів сучасних суден. Крім того, провів ряд комплексних тензометричних натурних випробувань і створив сучасне програмне забезпечення наукових дослідів. На кафедрі було захищено більше 20 кандидатських дисертацій.

З 1998р до об'єднання кафедрою керував д.т.н., професор В. А. Гришин. Як і до об'єднання кафедр, викладачі продовжують вести велику науково-методичну роботу з фундаментальних і прикладним темам, таким як створення нових пружнов'язкопластичних моделей портових гідротехнічних, промислових і цивільних споруд, взаємодіючих з ґрунтовим і водним середовищем. Розроблені моделі використовувались при розрахунку фундаментів Театру опери і балету в Одесі, дніпровських схилів у Київі, кріплення котлованів при реконструкції фундаментів під інститут зв'язку в Одесі; розробка алгоритмів розрахунку і програмних комплексів для ЕОМ різних споруд із застосуванням нових нелінійних моделей від дій статичних і динамічних навантажень та ін.

З 2017 р кафедру очолив д.т.н., професор А. В. Гришин.

На об'єднаної кафедрі продовжують працювати доценти В. В. Олейніков, Е. П. Лукаш, П. В. Шишлаков, Н.О. Яременко; старші викладачі М. А. Орлов, І. О. Біла і асистент Е. К. Рожко.

Завідувач кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

Гришин
Андрій Володимирович
 

доктор технічних наук, професор


 

Режим роботи кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Теоретична і прикладна механіка"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ОНМУ

Телефон: + 38 (048) .

Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямків кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація», сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення для якісної підготовки майбутніх фахівців, формуванню наукового потенціалу з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку громадянського і гідротехнічного будівництва України.

Наукова школа кафедри, яка сфокусована на дослідженнях взаємодії гідротехнічних споруд із ґрунтовим середовищем і традиційно розвивається на кафедрі, була закладена у 20-му столітті працями завідувачів кафедри, професорів Шихиева Ф.М. і Яковлєва П.І. З початку 21 століття кафедрою завідує і всебічно розвиває її наукову школу докт. техн. наук, професор, дійсний член Транспортної академії та Академії будівництва України М.П. Дубровський.

  Наукова діяльність кафедри спрямована на вирішення наступних завдань:
 • Розробка та дослідження інноваційних конструкцій і технологій в морській та береговій інженерії;
 • використання результатів наукової діяльності в навчальному процесі, в підготовці кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), в залученні студентів до наукової роботи кафедри;
 • участь професорсько-викладацького складу в фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, впровадження результатів інтелектуальної діяльності при вирішенні насущних завдань галузі;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • видання навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей та інш.
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук, а також доктора філософії аспірантами та викладачами кафедри;
 • встановлення творчих контактів з провідними вченими, ВНЗ, науковими і проектними організаціями України та інших країн.

Наукові дослідження кафедри здійснюються в напрямках підвищення надійності та безпеки гідротехнічних об'єктів в береговій та шельфовій зонах України, а також в удосконаленні їх конструкторсько-технологічних рішень. У наукових лабораторіях кафедри регулярно проводяться експериментальні дослідження нових підходів до створення і технічної експлуатації гідротехнічних споруд, в яких беруть участь провідні викладачі, аспіранти та студенти факультету. На рахунку кафедри десятки запатентованих винаходів, що забезпечують інноваційний розвиток портової та берегової інфраструктури.

Кафедра веде активну роботу по організації наукових досліджень студентів. Ця робота реалізується як в постійно діючих наукових гуртках під керівництвом провідних вчених-викладачів кафедри, так і в форматі організованих Університетом та іншими установами конкурсів наукових студентських робіт.

Наукова школа "ПОРТОВА, БЕРЕГОВА ТА ГЕОТЕХНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 19 Архітектура та будівництво

Загальні відомості про школу:

Засновники. Шихієв Фуад Максимовіч, докт.техн.наук, професор та Яковлєв Петро Іванович, докт.техн.наук, професор

Науковий керівник. Дубровський Михайло Павлович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри «Морські та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» Одеського національного морського університету.

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи:

 • кількість осіб докторантів, аспірантів (5), здобувачів, магістрів (4), студентів (2);
 • кількість осіб академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу); докторів наук (1); кандидатів наук (6).
   1. Представники наукової школи
   2. Дубровський Михайло Павлович – професор, доктор технічних наук, дійсний член Транспортної академії України та Академії будівництва України.
    • Міжнародні нагороди:
    • Research Grant Awards of International Press-In Association/Giken Corporation, Japan, 2014 and 2008.
    • Award of Unternational Academy of Transport – Krylov Medal, 2009
    • NATO Fellowship, Research in Henri Tudor Public Research Centre, Luxembourg.
    • Distinguished Visitor Award, The University of Western Australia (Visiting Professor).
    • Visiting Specialist in Marine and Coastal Engineering, Technical University of Gdansk, Poland.
    • Visiting Specialist in Port and Coastal Engineering, China State Shipbuilding Corporation, Shanghai, Beijing.
    • International Science Foundation Travel Grants (Canada, Denmark)
     Міжнародні наукові організації:
    • International Press-In Association (член Ради Директорів)
    • International Society on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
    • SETREF (South East European Transport Research Forum) (член Виконкому)
    • WCTRS (World Conference on Transport Research Society)
    • Central European Initiative (University Network) (член Виконкому)
     Міжнародне співробітництво та лекції:
    • European Union – експерт програми Горизонт 2020
    • Italy (University of Teramo; Trieste University; Bologna University)
    • European Commission, projects COMPRIS, DIONYSUS (Координатор)
    • Luxembourg (Henri Tudor Public Research Centre)
    • Australia (The University of Western Australia (Perth), Curtin University of Technology (Perth), University of Sydney)
    • Poland (Warsaw Institute of Roads and Bridges and Gdansk Technical University)
    • Denmark (Danish Society of Hydraulic Engineers, Lyngby)
    • China (China State Shipbuilding Corporation, Shanghai, Beijing)
    • Canada (Memorial University of Newfoundland, Centre of Cold Ocean Resources Engineering, St.Johns)
     Наукові інтереси:
    • ІНОВАЦІЙНІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧГІ РІШЕННЯ ДЛЯ МОРСКОЇ, ПОРТОВОЇ ТА БЕРЕГОВОЇ ГИДРОТЕХНІКИ И ГЕОТЕХНІКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД З ГРУНТОВОЮ СЕРЕДОЮ. ВОДНОТРАНСПОРТНА ПРОБЛЕМАТИКА.
    • Опубліковано більш 300 наукових праць, 10 монографій, більш 60 запатентованих винаходів.

     Scopus

     Google Scholar

     ORCID

    • Бугаєва Світлана Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

     Опубліковано понад 30 наукових статей, 2 монографії, 10 методичних вказівок.

     Google Scholar

    • Слободяник Ганна Валеріївна - кандидат технічних наук
     • Наукові інтереси:
     • дослідження напружено-деформованого стану системи «грунтова середа - споруда», розробка нових типів конструкцій (причальних, берегозахисних, огороджувальних), проектування монолітних залізобетонних громадських і житлових будівель, гідротехнічних споруд.

     Опубліковано 40 наукових робіт, отримано 7 патентів, 9 методичних вказівок.

     Google Scholar

     ORCID

    • Хонелія Натела Ніатовна – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Mорська, портова і шельфова гідротехніка; основи, фундаменти і механіка грунтів; чисельне моделювання взаємодії інженерних споруд із ґрунтовим середовищем.

     Google Scholar

    • Петросян Віктор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Діагностика технічного стану воднотранспортних споруд, дослідження резервів несучої здатності причальних споруд, дослідження взаємодії споруд типу «больверк» з ґрунтовим середовищем, оптимізація конструктивних рішень причальних споруд

     Google Scholar

    • Калюжний Олексій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Підвищення ефективності технічної експлуатації воднотранспортних споруд
    • Оганесян Віржінія Такворівна – кандидат технічних наук, доцент.
    • Наукові досягнення - патент на винахід, 13 наукових публікацій

      Наукові інтереси:
     • Гідротехнічне будівництво
Наверх