Історичні дисципліни

1. Кязимова Г.Х. Окупаційний режим в Україні 1939-1944 // Історія України: тексти лекцій та документи. — ч. І / І.Л. Сабадирьов, М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова. Одеса: Вид-во, ОНМУ. 1998. С. 17-35.
2. Кязимова Г.Х. Історія України. Тексти лекцій та документальні матеріали. Частина 2. /Кязимова Г.Х., Михайлуца М.І.// Одеса: Вид-во ОНМУ, 2005. 70 с.
3. Михайлуца М.І. Історія України: тексти лекцій та документальні матеріали [до 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни] / Г.Х. Кязимова, М.І. Михайлуца, І.Л. Сабадирьов. Ч. ІІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2006. 24 с.
4. Михайлуца М.І. Окупаційний режим в Україні в 1939-1944 рр. // Історія України: тексти лекцій та докум. матеріали. Ч. І. / І.Л.Сабадирьов, Г.Х.Кязимова, М.І.Михайлуца. Одеса: Вид-во ОНМУ, 1998. С. 36-54.
5. Михайлуца М.І. Антицерковна політика в Україні в умовах тоталітаризму (20-30-ті рр. ХХ ст.): історико-правовий аспект // Історія України: [тексти лекцій та докум. матеріали]. Ч. ІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2005. С. 48-70.
6. Михайлуца М.І. Історія України: тексти лекцій та документальні матеріали [до 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни] / Г.Х. Кязимова, М.І. Михайлуца, І.Л. Сабадирьов. Ч. ІІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2006. 24 с.
7. Михайлуца М.І. Влада і Православна церква на Півдні України у період сталінщини: документи і матеріали. Розділ «Війна 1939-1945 рр.»: метод. матеріали [для студ.-юристів] / М.І.Михайлуца, Г.Х.Кязимова. —Одеса: Вид-во ОНМУ, 2009. — 56 с.
8. Михайлуца М.І. Історія і державність України: факти, довідки та думки : Навчальний посібник. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2010. — 127 с.
9. Левченко В. В. Методичні рекомендації до планів семінарських занять та теми рефератів з історії України. Одеса. 2010. 18 с.
10. Левченко В. В. Влада і система вищої освіти в Україні в 1917-1930-х рр.: документи і матеріали. Одеса: Вид-во ОНМУ. 2010. 45 с.
11. Історія української культури: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2011. — 84 с.
12. Історія держави і права України: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2012. — 145 с.
13. Історія України: новітні концепції: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2013. — 140 с.
14. Постаті в історії української культури: матеріали для самостійної роботи студентів / Упоряд. В. В. Левченко, О. В. Осипенко; Відп. ред. М. І. Михайлуца. Одеса. 2014. 72 с.
15. История украинской культуры: учебное пособие / Сост. В.В. Левченко, А.В. Осипенко; Отв. ред. Н.И. Михайлуца. Одесса: б. и.. 2015. 88 с.
16. History of Ukrainian culture: textbook / Authors: T.N. Konopacka, V.V. Levchenko, A.V. Osypenko. Odessa. 2016. 48 р.
17. Михайлуца М.І., Погромський В.О., Савельєва І.В. Україна в історії міжнародних економічних відносин (ХХ-ХХІ ст.). Навчальний посібник / М.І. Михайлуца, В.О. Погромський, І.В. Савельєва. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 360 с.
18. Кязимова Г. Х. Методичний посібник з ІДІПЗК для студентів з/ф ЮФ – електронна версія. 2016 р.
19. Кязимова Г. Х. Контент дистанційного лекційного курсу з дисципліни ІДІПЗК – електронна версія. 2016 р.
20. Історія української культури: навчальний посібник. Друге вид., доповн. та доопрац. / Упоряд. В.В. Левченко, М.І. Михайлуца, О.В. Осипенко. Одеса. 2018. 84 с.
21. Михайлуца М.І., Шипотілова О.П. Історія України і її державності: осучаснений погляд. Навчальний посібник / Микола Іванович Михайлуца, Олена Павлівна Шипотілова. Херсон: Вид-во Грінь Д.С., 2018. 173 с.
22. Кязимова Г. Х. Методичний посібник з історії України для студентів-іноземців. 2018. Одеса:ОНМУ. 76 с.
23. Кязимова Г. Х. Навчальний посібник з ІДіПЗК (Ч. І). 2019. (електронний варіант) 70 с.
24. Кязимова Г.Х. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина II. (ХХ – ХХІ ст.). навч. посібник. Одеса, ОНМУ. 70 с. (електронний варіант)(затверджено на засіданні Вченої ради ОНМУ від 28.08.2020)
25. Осипенко О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів «Словник історико-правових термінів до курсу «Історія держави і права України» / Укл. Осипенко О.В. Одеса, 2020. 80 с.

Філологічні дисципліни

1. Коробко Т.О. Збірник вправ і завдань для підготовчого відділення. Одеса: ОГМУ, 1996.
2. Коробко Т.О. Займенник як частина мови. Методичні вказівки для всіх спеціальностей. Одеса: ОНМУ, 2001.
3. Дзинглюк О.С. Розгляднайважливішихпитань при вивченнірозділу «Фразеологія» // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2001. — 15 с.
4. Дзинглюк О.С. Дієслово як самостійначастинамови // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2001. — 15 с.
5. Коробко Т.О. Прислівник як частина мови. Методичні вказівки для всіх спеціальностей. Одеса: ОНМУ, 2003.
6. Гогуленко О.П. Словник-довідник ринкової термінології//Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2005. — 20 с.
7. Дзинглюк О.С. Експлуатаціяморського флоту. Російсько-український словник основнихтермінів // Словник — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2006. — 35 с.
8. Гогуленко О.П. Прийменникові конструкції//Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2006. — 28 с.
9. Дзинглюк О.С. Українськамова за професійнимспрямуванням // Зб. тестів — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2007. — 84 с.
10. Коробко Т.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Тести. Одеса: ОНМУ, 2007.
11. Коробко Т.О. Диктанти із завданнями. Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2008.
12. Дзинглюк О.С. Синтаксис і пунктуаціяпрофесійногоспілкування. Ч. 1 // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2008. — 22 с.
13. Гогуленко О.П. Службові документи// Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2008. — 32 с.
14. Дзинглюк О.С. Синтаксис і пунктуаціяпрофесійногоспілкування. Ч. 2 // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2009. — 31 с.
15. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.ПУкраїнськалітература: віддавнини до сучасності. // Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2010. — 90 с.
16. Дзинглюк О.С. Лінгвістичні словники та робота з ними // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2011. — 28 с.
17. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С Українськамова за професійнимспрямуванням// Навчальнийпосібник — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2012. — 97 с.
18. Коробко Т.О. Грамматическиетаблицы. Часть 1. Методическоепособие по русскомуязыку для иностранныхстудентов. Одеса: ОНМУ, 2013.
19. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С. Тексти, діалоги та контрольнізавдання з українськоїмови для студентів-іноземців. // Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2013. — 40 с.
20. Коробко Т.О. Первые уроки по физике и химии. Методическиеуказания и контрольныезадания по русскомуязыку для иностранныхстудентов. Одеса: ОНМУ, 2014.
21. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С. Українськамова за професійнимспрямуванням.//Курс лекцій — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2014. — 50 с.
22. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк. Українськамова за професійнимспрямуванням: курс лекцій // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2014. – 63 с.
23. Коробко Т.О. Будова слова. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
24. Коробко Т.О. Лексика, стилістика і культура мовлення. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
25. Коробко Т.О. Стилістика. Збірник вправ для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
26. Коробко Т.О. Дієслово як частина мови. Збірник вправ для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
27. Коробко Т.О. Як писати твір-роздум. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
28. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С.Українськамова як іноземна у таблицях. // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2015. — 50 с.
29. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.СУкраїнська мова за професійним спрямуванням. Конспект лекцій. Одеса: ОНМУ, 2016 .—74 с.
30. Коробко Т.О. Норми вживання числівника. Збірник вправ для практичних та самостійних занять іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2017.
31. Коробко Т.О. Граматичні таблиці. Частина 2. Методичний посібник для іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2017.
32. Коробко Т.О.. Практичний курс української мови. Комунікативний практикум для іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2018
33. Коробко Т.О. Розвиток культури усного і писемного мовлення. Практикум//Навчальний посібник для всіх напрямків підготовки (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2018,— 115с.
34. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк. Українськамова за професійнимспрямуванням: курс лекцій // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2019. – 167 с.
35. Дзинглюк О.С. Українська лексикографія. Лінгвістичні словники та робота з ними. // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2018. – 75 с.
36. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С ,Коробко Т.О. Українська мова за професійним спрямуванням у тестових завданнях. Навчальний посібник.(у співавторстві) (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2020.
37. Коробко Т.О. Країнознавство: навчальний посібник (українською, російською та англійською мовами).(у співавторстві) (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2020.
38. Коробко Т.О. Тестові завдання до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» . Одеса: ОНМУ, 2021, 82с.

Інтереси науково-педагогічного персоналу кафедри, у тому числі й українознавців, упродовж минулих років було зорганізовано у багатобічні напрямки, що дозволило успішно опановувати кафедральні держбюджетні науково-дослідні теми. Так, упродовж 2009-2011 рр. колектив досліджував «Державно-політичні, культурно-релігійні та мовні трансформації у ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.». Викладачами з цієї теми було опубліковано 68 наукових статей у фахових та інших виданнях, загальним обсягом 33,3 д.а. Водночас, суттєвим доробком стало видання двох монографій: В.В. Левченка  «Історія Одеського інституту народної освіти. 1920-1930 рр.»(2010) та М.І. Михайлуци у складі авторського колективу В.А.Савченка, Д.П.Урсу, А.А.Філіпенка  «Очерки истории обороны Одессы (август – сентябрь 1941 г.)»(2011).

У період 2012-2014 рр. колектив обрав нову актуальну держбюджетну тему  «Історико-культурні, полімовні процеси та проблеми ідентичності на Півдні України». Робота над нею активно здійснюється вже два роки і продовжуватиметься надалі. Результати наукового доробку колективу кафедри з цієї теми лише за 2012-2014 роки відбито у 95 наукових і науково-публіцистичних статтях, опублікованих у журналах та збірках наукових конференцій тощо. Обсяг наукової продукції складає 31,48 д.а. Шість статей із зазначеного числа опубліковано за кордоном, у тому числі й у науково-метричних виданнях загальним обсягом 3,75 д.а.

Другий напрямок наукової роботи було зорієнтовано на участь у загальнодержавних та міжнародних наукових проектах. Так, у рамках Всеукраїнської державної програми «Реабілітовані історією» д.і.н. Михайлуца М.І. (2004-2010 рр.) та к.і.н. Левченко В.В. (2007-2010 рр.) співробітничали з Одеським академічним центром, а проф. Михайлуца М.І. був членом обласної редакційної колегії. Результатом стала участь Михайлуци М.І. в авторському колективі у написанні третього тому серії книг «Одеський мартиролог». Водночас історики були причетні до виходу у світ першої книги «Реабілітовані історією. Одеська область»(2010 р.).

Упродовж 2009-2013 рр. В.В. Левченко у складі робочої групи при ДАОО працював над підготовкою видання «Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область». А в 2010-2011 рр. історик був членом робочої групи з підготовки путівника «Документи з історії та культури євреїв в архівах Півдня України». Левченко В.В. – учасник проекту «Через традиції добросусідства – до міжетнічної толерантності» (2011 р.) та член авторського колективу з підготовки видання, присвяченого 150-річчній історії ОНУ імені І.І. Мечникова (2012-2015 рр.).

Упродовж 2009-2011 рр. д.і.н. Михайлуца М.І. та к.і.н. Кязимова Г.Х. брали участь у науковому проекті Інституту історії НАН України з написання фундаментальної книги у двох томах  «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття».

2008 р. проф. Михайлуца М.І. у межах міжнародного проекту під егідою Національної ради Румунії з вивчення архівів спецслужб, брав участь у випуску четвертого тому книги «Arhivele securitāţii». Разом із колегами із Франції, Греції, Румунії, Туреччини науковець є членом Наукової ради науко-метричного видання – журналу «Danubius» (Галац, Румунія).

Третій напрямок роботи – участь викладачів у наукових форумах різного рівня. Лише з 2010 до 2015 року викладачі брали участь у понад 60 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях в Україні за кордоном (Росія, Білорусь, Молдова, Румунія, Чехія). За чотири останні роки викладачі здійснили 16 закордонних поїздок до ближнього та далекого зарубіжжя.

Тісні контакти як із колегами, так і з науковими установами сприяють активному включенню провідних та молодих фахівців у науковий дискурс, поглибленню й вдосконаленню теоретичного рівня працівників кафедри, творчій орієнтації в напрямку українознавчих досліджень, та торуванню власної стежини у міжнародному науковому просторі. Так, тісні наукові контакти мають: доц. Левченко В.В. – із Міжнародним центром дослідження іудаїки (м. Москва, РФ), з Центром слов’янознавства Брянського державного університету імені академіка І.Г.Петровського (РФ), Петербурзьким інститутом іудаїки (РФ); ст. викл. Мирошниченко М.І. – з Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії (м. Київ); проф. Михайлуца М.І. – з Інститутом історії НАН України, Інститутом релігієзнавства НАН України (Львівська філія), Інститутом соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного відділення РАН (м. Ростов-на-Дону, РФ), кафедрою історії, філософії та теології Університету «Нижній Дунай» та Музеєм історії (м. Галац, Румунія), факультетом історії і філософії Молдавського державного університету (м. Кишинів), з історичними та українознавчими кафедрами: Криворізького національного технічного університету, Національного авіаційного університету (м. Київ), Полтавського державного педагогічного університету імені В.Короленка, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв) тощо.

Провідні викладачі кафедри активно співпрацюють із Національною спілкою краєзнавців України, яку очолює член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Реєнт Олександр Петрович. На сторінках відомих в Україні й за її межами наукових фахових журналів «Краєзнавство» та «Південний-Захід. Одесика» упродовж багатьох років друкуються: Дзинглюк О.С., Кязимова Г.Х., Левченко В.В., Михайлуца М.І. та інші.

Доцент Левченко В.В. до 150-річного ювілею з Дня заснування ОНУ імені І.І. Мечникова опублікував монографію (у співавторстві) – «Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи». – Одеса, 2015. Доцент Стовпець В.Г. та старший викладач Стовпець О.В. видали методичний посібник з діловодства – «Документальне забезпечення управління (загальне та спеціальне діловодство)». – Херсон, 2015.

Колектив кафедри є організатором проведення (2007-2015 рр.) у стінах Одеського національного морського університету регулярної Міжнародної наукової конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Електронні версії наукових збірок є на сайті ОНМУ.

Історія кафедри «Українознавство» в ОНМУ бере свій початок з 90-х років минулого століття. У січні 1993 р. було утворено кафедру «Українська мова та література». З вересня 1993 р. рішенням ректорату шляхом приєднання викладачів із кафедри «Історія та політологія», які читали курс «Історія України», було утворено кафедру «Українознавство». У складі кафедри упродовж 1993-2004 рр. працювали д.і.н., професор І.Л. Сабадирьов, к.філол.н., доценти, кандидати наук В.В. Соколова, В.Г. Стовпець, І.Р. Швець, Г.Х. Кязимова, старші викладачі М.І. Михайлуца, Г.В. Лебідь, А.П. Чухрій, А.Г. Лабазникова та І.О. Хлистова, а також викладачі -В.О. Жученко, О.П. Гогуленко, О.С. Дзинглюк, Т.О. Коробко, згодом М.І. Мирошниченко й Т.Л. Нежинська.

Після конкурсних змагань 2004 р. кафедру «Українознавство» очолив к.і.н., доц. М.І. Михайлуца. Організаційні перетворення останніх років призвели до приєднання до кафедри «Українознавство» викладацького складу кафедри «Іноземні мови» (2012 р.) та кафедри «Теорія та історія держави і права» (2013 р.).

У 2013-2014 н.р. великий і строкатий за фаховим спрямуванням колектив кафедри нараховував 29 працівників, із них: 1 доктор історичних наук, професор; п’ять доцентів; шість кандидатів наук (2 – історичних та по 1 – юридичних, педагогічних, філологічних та політичних); п’ять старших викладачів; сімнадцять викладачів та асистентів. Середній вік викладачів із науковими ступенями, професорів та доцентів сьогодні складає 51 рік.

У 2014 році в результаті структурних змін кафедру було перейменовано на кафедру «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін».

На кафедрі постійно ведеться робота у напрямку підготовки й підбору серед молодих працівників майбутніх науковців та педагогів вищого ґатунку. Після захисту кандидатської дисертації В.В. Левченко в 2013 р. отримав диплом доцента. Двоє викладачів-філологів закінчили аспірантуру, склали кандидатські іспити (Гогуленко О.П., Мирошниченко М.І.). У 2018 році Осипенко Олександр Валентинович під керівництвом д.і.н., проф. Михайлуци М.І. успішно захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. 2022 року Осипенко О.В. отримав диплом доцента по кафедрі «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін».

Від 2007 року і по сьогодні на кафедрі з ініціативи д.і.н., проф. Миколи Михайлуци кожні два роки проводиться Міжнародна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» з 2023 року у зв’язку з розширенням географії учасників було прийнято рішення змінити назву конференції на назву «Причорномор’я: історико-правовий, мовний, етно-культурний та релігійний виміри».

На кафедрі функціонує навчальна лабораторія та аудиторія Товариства українознавців «Світлиця» (завідувач– Кириленко Ганна), в якому представлено крім науково-методичної літератури музейну виставку артефактів історії та етнографії Південної України. У 2023 році кафедру очолив Осипенко О.В.

Завідувач кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Осипенко 
Олександр Валентинович
 

доцент, кандидат історичних наук

 

Режим роботи кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 216 адм. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-18

Наверх