У 2000 році одночасно з кафедрами «Теорія держави та права» та «Кримінального і адміністративного права» на юридичному факультеті Одеського національного морського університету була створена кафедра «Цивільне та трудове право» (ЦТП). З того часу її очолював доктор юридичних наук, професор Григорій Григорович Мошак - відомий фахівець у галузі публічного та приватного права, зокрема у питаннях щодо правового регулювання внутрішнього судноплавства.

Професор Г.Г. Мошак брав участь у обґрунтуванні будівництва каналу Дунай-Чорне море, він є автором більше 100 наукових праць, 10 з них опубліковані у закордонних виданнях. До обрання завідувачем кафедри ЦТП професор Г.Г. Мошак займав посаду директора Інформаційно-правового комерційного центру «Вето» та за сумісництвом був старшим науковим співробітником НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Завдяки наполегливій праці колективу кафедри під керівництвом професора Г.Г. Мошака, на якій тоді працювали декан юридичного факультету А.В. Шахов, начальник юридичної служби університету Т.Ф. Помазанова, досвідчені адвокати К.М. Соколецька, І.О. Данилова, О.І. Пак, В.В. Чорнобай, О.М. Борщевська, судді І.І. Загороднюк, В.О. Скрипченко, С.Є.Солдатов, були розроблені навчальні та робочі програми, методичні вказівки та видана низка навчальних посібників з усіх дисциплін цивілістичних та суміжних з ними дисциплін.

Ці та інші викладачі, що прийшли працювати на кафедру трохи пізніше, зокрема кандидати юридичних наук, доценти Г.О.Сляднєва, В.М. Туманов, О.А. Ольховик, Г.Й. Пузанова, М.В. Єпур старші викладачі О.М. Іванова, Г.А. Кіценко постійно вдосконалювали форми та методи викладання цивілістичних та суміжних з ними дисциплін не тільки студентам юридичного факультету, але й студентам інших факультетів ОНМУ з урахуванням специфіки підготовки фахівців для морських організацій та підприємств морегосподарського комплексу нашої країни. Для цього ними були розроблені майстер-класи, ділові ігри, електронні бібліотеки тощо.

З часом професорсько-викладацький склад кафедри цивільного та трудового права поповнився молодими спеціалістами-правознавцями, що недавно здобули вищу освіту на юридичному факультеті ОНМУ. Серед них були кандидат філософських наук, старший викладач О.В. Стовпець, старші викладачі Н.О. Коробка, О.Я. Сметаняк, О.В. Медведєва, а також викладачі з німецької мови А.М. Зайцев і О.В. Рімко, які разом із старшими колегами, крім навчально-методичної роботи займались науково- дослідницькою роботою, що пов’язана з вивченням проблем щодо регулювання майнових відносин в умовах розвитку ринкової економіки, а також з питаннями стосовно реалізації трудового, земельного, господарського, фінансового, податкового законодавства в Україні.

Крім того, на кафедрі проводились також і цікаві міждисциплінарні наукові дослідження, що були відображені у монографіях, статтях українською та іноземними мовами. Одна з таких монографій професора Г.Г. Мошака на тему «Використання засобів приватного права у запобіганні злочинності» (2010 р.), що написана на межі публічного і приватного права за матеріалами ФРН і України, отримала низку позитивних відгуків відомих німецьких правознавців.

У 2005 р. на юридичному факультеті завдяки завзятості та творчому ентузіазму завідувача кафедри ЦТП професора Г.Г. Мошака, який добре володіє німецькою та англійською мовами, та його плідній співпраці із зарубіжними колегами, зокрема з німецькими вченими в галузі внутрішнього судноплавства та приватного права, зокрема Е. Марксом, П. Альбрехтом, К.Отте, було відкрито Інститут німецького права і Європейського розвитку (ІНПЄР), у церемонії відкриття якого взяли участь керівники багатьох навчальних закладів та транспортних організацій нашого міста. Його директором став доктор юридичних наук, професор Г.Г. Мошак, який був обраний також членом правління Німецького конгресу профілактики правопорушень.

Співробітники ІНПЄР займаються організацією наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів і консультацій з економіко-правових питань для українських і німецьких підприємств, розробляють науково- правові основи економічної кооперації між Україною та ФРН, здійснюють аналіз судової практики обох країн, створюють актуальні двомовні огляди цивільного, торгового, процесуального, авторського, транспортного законодавства тощо.

На запрошення німецьких навчальних закладів з ознайомчими візитами неодноразово відвідували ФРН студенти-юристи ОНМУ, які не тільки вивчали там німецьке право, опублікували наукові статті у збірнику університету німецького міста Франкфурт-на-Майні, але й навіть привезли у подарунок юридичному факультету ОНМУ солідну тематичну бібліотеку з таких дисциплін, як приватне право та право внутрішнього судноплавства.

Працівники кафедри ЦТП брали кілька разів участь також у наукових конференціях та інших наукових заходах в німецькому університеті міста Бохум та швейцарському університеті міста Цюріх, із вченими яких були налагоджені ділові зв’язки та зав’язались дружні партнерські стосунки. Багато з них, ставши почесними професорами ОНМУ, були частими гостями нашого університету, неодноразово висловлювали офіційну подяку професорсько-викладацькому складу кафедри ЦТП за плідну наукову співпрацю.

Кафедрою цивільного та трудового права ОНМУ були встановлені ділові контакти також з Харківським національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Національною академією правових наук України, почесним президентом якої був академік НАН України В.Я.Тацій. За високі наукові досягнення та вагомий внесок у розвиток міжнародного співробітництва між українськими та німецькими вченими-правознавцями колектив кафедри нагороджувався почесними грамотами Національної академії правових наук України.

З вересня 2021 року посаду завідувача кафедри цивільного і трудового права займав д.ю.н, професор С.О. Кузніченко, а з грудня 2021 року по теперішній час на посаду завідувачки кафедри наказом ректора призначена к.ю.н, доцент О.В. Кузніченко.

Сьогодні на кафедрі ЦТП здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальністю 081 «Право», а також магістрів за освітньою програмою «Морське право» д.ю.н. професор Г.Г. Мошак, кандидати юридичних наук, доценти О.В. Кузніченко,Г.Й. Пузанова, О.М. Борщевська, старші викладачі к.ю.н. І.В. Менсо, О.М. Іванова. За сумісніцтвом з 2022 року працює к.ю.н., професор А.С. Беніцький. Вони забезпечують викладання усіх профільних дисциплін відповідно до сучасних навчальних програм, орієнтованих на поглиблене засвоєння студентами академічних знань і розвиток умінь творчо застосовувати їх у практичній роботі у сфері юриспруденції, правовому забезпеченні транспортного процесу, регулюванні митної діяльності і ін.

Кафедру цивільного та трудового права, як і інші кафедри НН МГІ спеціальності 081 «Право» обслуговує Навчально-наукова лабораторія правового регулювання судноплавства та захисту вантажів, яка створена на базі державних закладів - Одеського національного морського університету, Одеського державного університету внутрішніх справ та Науково-дослідного інституту (НДІ) правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук ( НАПрН) України.

Лабораторія створена за ініціативи ректорів Одеського національного морського університету та Одеського державного університету внутрішніх справ і підтримується ними з метою подальшої науково-практичної спеціалізації цих ЗВО. Оскільки у проєкті приймає участь також НДІ – один із структурних підрозділів Національної академії правових наук України - це надає Лабораторії наукової вагомості та практичної значимості її досліджень. Адже річні плани роботи та звіти про їх виконання Лабораторією затверджуються на високому рівні – Вченими Радами зазначених державних установ та у суворій відповідності до вимог нормативних документів НАПрН України.

Завідувач лабораторії професор Мошак Григорій Григорович зазначає, що бібліотека Німецького права ім. професора К. Отте, що містить правовий доробок та погляди на вирішення правових проблем у контексті досліджень зарубіжних науковців. Бібліотека має також цінну колекцію книг, зокрема тих, що торкаються різноманітних питань механізму регулювання у різних правових системах, зокрема, найбільша увага приділена континентальній правовій системі так, як значна частина колекції складається із літератури на німецькій мові.

На кафедрі «Цивільне і трудове право» діє студентський науковий гурток «ПРАВНИК» Навчально-наукового морського гуманітарного інституту, керівником якого є к.ю.н, доцент Г.Й. Пузанова, під керівництвом якої студенти разом зі своїми науковими керівниками к.ю.н, доцентами О.В. Кузніченко, О.М. Борщевською та ст. викладачем О.М. Івановою опрацьовують актуальну наукову тематику на засіданнях наукового гуртка та готуються до участі у наукових заходах різної спрямованості: міжнародних конференціях, Всеукраїнських конференціях, Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, Олімпіадах, підготовки наукових статей тощо.

Багато студентів спеціальності 081 «Право» Одеського національного морського університету стають переможцями наукових заходів та нагороджені грамотами та почесними відзнаками.

Дочірні категорії

Наверх