Кафедра підготувала більше 30 кандидатів і два доктори наук. Наукові розробки співробітників кафедри впроваджені на великих машинобудівних підприємствах, судноремонтних заводах, у морських пароплавствах і науково-дослідних інститутах. Підготовлені сотні методичних розробок та навчальних посібників для всіх спеціальностей і спеціалізацій морського університету. Число наукових публікацій близько тисячі. Викладачі є учасниками багатьох конференцій і симпозіумів, у тому числі міжнародних.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Основи інформаційних технологій
 • Інформатика
 • Теорія алгоритмів
 • Основи програмування
 • Віртуальні мови
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Web технології та Web дизайн
 • Програмування С ++
 • Чисельні методи
 • Комп'ютерна графіка
 • Кроссплатформенноє програмування
 • Моделювання систем
 • Бази даних
 • Технологія програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Основи технології COM +
 • Основи ОС Unix
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Математичне моделювання та моделі
 • Обчислювальна техніка
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна інформатика
 • Комп'ютерна техніка та програмування
 • Моделювання систем
 • Інформатика ЦПО

Кафедра всі роки була ініціатором безперервної модернізації засобів обчислювальної техніки університету, в результаті чого сьогодні в університеті створено інформаційно-обчислювальний комплекс, що об'єднує оптико-волоконної мережею понад 500 комп'ютерів.

Співробітниками кафедри ведеться робота по впровадженню в навчальний процес ОНМУ електронних підручників та навчальних посібників на основі форм дистанційного навчання. Щороку кафедра оновлює навчально-методичну літературу, методичні посібники, матеріали по комп'ютерному контролю знань студентів шляхом тестування і т.п. У складі кафедри є комп'ютерний клас з 30 ПЕОМ, на яких встановлено наступне безкоштовне програмне забезпечення:

 • Borland Developed Studio (Delphi)
 • Embarcadero ERStudio
 • Firebird
 • FlameRobin
 • Free Pascal
 • Microsoft Office
 • MySql
 • TurboC
 • Borland Developed Studio (C ++ Builder)
 • University

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Розробка методів і алгоритмів чисельного рішення систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь в приватних похідних.
 • Розробка технології комп'ютерного моделювання з орієнтацією на вирішення прикладних завдань.
 • Розробка алгоритмів оптимального управління.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри

 • Розробка універсального методичного та інформаційного забезпечення обчислювального експерименту з орієнтацією на вирішення прикладних завдань науки і техніки.
 • Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для керованого вирішення прикладних завдань.
 • Розробка алгоритмів і програмного забезпечення розподілених обчислень.
 • Розробка алгоритмів оптимального управління.
 • Розробка теоретичних і практичних питань стиснення зображень на базі контекстного моделювання.
 • Розробка розподільних кроссплатформенних інформаційних моделей із застосуванням баз даних.

Основні області застосування наукових розробок кафедри

Наукові розробки кафедри використовуються для удосконалення лекційних курсів та лабораторних робіт, в курсових і дипломних проектах бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки».

Результати обчислювального експерименту використовуються для розробки:

 • рекомендацій щодо забезпечення енергозбереження та екологічної безпеки житлових і промислових будівель і споруд;
 • рекомендацій щодо забезпечення необхідного стану вантажів при зберіганні на березі і при транспортуванні морем;
 • рекомендацій щодо забезпечення необхідного мікроклімату в робочих зонах і вантажних відсіках судна при використанні охолоджувача повітря побічно-випарного типу, де в якості робочого агента використовують воду. Такі охолоджувачі відрізняються низькою собівартістю і мінімальними експлуатаційними витратами.

Публікації, що відображають наукову роботу кафедри в 2000 - 2017 р.р.

 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Инсоляционные опреснители на базе установок испарительного охлаждения / Промышленная теплотехника. том 22, № 2, 2000. - с.47-48. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н., Диденко Т.А.  Экономичные охладители воздуха испарительного типа / Промышленная теплотехника. том 23, № 2, 2001. - с.51-53.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н.  Оптимизация воздухоохладителей испарительного типа  / Промышленная теплотехника. том 25, № 4, 2003. - с.167-169. 
 • Chelabchy V.V.  Adapting of methods of a solution of applied problems to the distributed calculations. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: Збірник наукових праць, Тематичний випуск “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”,-Харків: НТУ“ХПІ”,-2004, №1. -с. 15-23. 
 • Merkt R.V., Chelabchy V.V. Computer simulation of associated transfer processes. Збірник наукових праць, Тематичний випуск “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”, -Харків: НТУ “ХПІ”, -2004, № 2, ст. 37-47.
 • Латій Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчі В.М. Використання непрямого випарного охолоджування повітря // Матеріали VIII міжнородної НПК“Наука і освіта ‘2005”. Том 61. Техніка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. -с. 40 –42.
 • Меркт Р.В.,  Челабчі В.В., Челабчі В.М. До питання чисельного моделювання систем з розподіленими і зосередженими параметрами // Матеріали VIII міжнородної НПК “Наука і освіта ‘2005”. Том 23. Математичне моделювання. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.- c. 45-46.
 • Латий Н.Ф., Челабчи В.Н. Исследования режимов работы охладителя воздуха  непрямого испарительного типа // Матеріали міжнородної НПК “Наукові дослідження –теорія та експеримент ‘2005’. Том 9. –   Полтава:ПНТУ, 2005. – с. 30 – 32.
 • Челабчи В.В.,  Челабчи В.Н.  К вопросу идентификации динамических объектов / Вторая Международная научно-практическая конференция «Спецпроект: анализ  научных исследований»: Сб. научных работ. Том 3. – Днепропетровск: НАЦ ”ЕРА”, 2005. –с. 52-55.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу эффективности компьютерного моделирования динамических систем // Materials of international scientifically-practical conference “The Science theory and practice”.  Vol.25. Modern Ifomation Technologies. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. –p. 33 – 35.   
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Об организации условий на виртуальных границах при решении задач волновой гидродинамики // Матеріали міжнородної НПК “Наукові дослідження –теорія та експеримент ‘2005’. Том 11. –   Полтава: ПНТУ, 2005. – с. 42 – 45.
 • Челабчи В.В. Организация  распределенных  вычислений в задачах волновой гидромеханики. Сб. научных трудов по материалам научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и  образовании”. Том 12. –Одесса:Черноморье, 2005. – с.41-44. 
 • Челабчі В.В. Про використання комбінації проекційних і сіткових методів для вирішення задач гідродинаміки ідеальної рідини //  Матеріали VIII міжнородної НПК “Наука і освіта ‘2005”. Том 23. Математичне моделювання. –Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2005.- C. 68-69.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н.  Развитие эффективных методов компьютерного моделирования. Вісник Одеського національного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Одеса:ОНМУ, 2005.-с. 257-270.
 • Челабчи  В.В. Реализация граничных условий в задачах динамики идеальной жидкости // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып.2 (22). – Херсон:ХНТУ, 2005. – с. 349-354.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Аппроксимация нелинейных характеристик участков при моделировании процессов в разветвленной сети. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2006”. Том 7. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. – с.63-66.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу моделирования динамики нелинейных систем с сосредоточенными параметрами / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “ Наука: теорія та практика –2006”. Том 3. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.51-53.
 • 18.Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу оперативного определения аэродинамического сопротивления зерна при сушке / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Становление современной науки –2006”. Том 1. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.23-25.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. К вопросу параметрической идентификации элементов  динамических систем с запаздыванием  / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “ Передові наукові розробки –2006”. Том 5. – Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2006. с.71-73.
 • Челабчи В.В.  Компьютерное моделирование в задачах волновой гидромеханики. Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий: Материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – с. 56 – 59.
 • Шевчук Е.П., Челабчи В.Н. Компьютерное моделирование динамики объектов с сосредоточенными параметрами. Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии. Материалы V международной студенческой научной конференции. – Севастополь: Изд.СевНТУ, 2007 – с. 38 – 41. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Многоступенчатые диаметральные вентиляторы  / Сб. Современные направления теоретических и прикладных исследований 2007. Том 3. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.62 – 63.
 • Зинченко О.В., Челабчи В.В. Моделирование процессов в разветвленных системах . Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии. Материалы V международной студенческой научной конференции. – Севастополь: Изд.СевНТУ, 2007 – с. 19 – 22.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. О выборе численных методов для исследования динамических систем  / Сб. научных трудов по материалам международной научно-практичкеской конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2007». Том 1. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.81 – 84. 
 • Латий Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Оперативная идентификация транспортных свойств капилярно_пористых материалов / Сб. Современные направления теоретических и прикладных исследований 2007. Том 3. – Одесса: НИИМФ-ОНМУ. -2007. с.60 – 62. 
 • Латий Н.Ф., Меркт Р.В., Челабчи В.Н. Достижимые характеристики судовых охладителей воздуха испарительного типа / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте , производстве и образовании ‘2008”. Том 4. – Одесса: Черноморье, 2008. с.33 – 36. 
 • Челабчи В.В. Реализация неотражающих граничных условий в задачах волновой гидродинамики / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте , производстве и образовании ‘2008”. Том 21. – Одесса: Черноморье, 2008. с.14 – 18.
 • Челабчи В.В. Моделирование качки мелкосидящих судов на глубокой воде / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения науке, транспорте, производстве и образовании ‘2009”. Том 22. – Одесса: Черноморье, 2008. с.17 – 20.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Информационная поддержка внедрения ресурсосберегающих технологий // Матеріали конференції «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки».  -2010. – Київ:Vordpress. – с.117-120.
 • Челабчи В.В. Информационные технологии в решении прикладных задач волновой гидромеханики / Матеріали конференції «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки». -2010. – Київ:Vordpress. – с.111-114.
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Особенности моделирование переходных режимов течения в каналах / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010”. Том 34. – Одесса: Черноморье, 2010. с.16 – 20. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Реализация граничных условий при разностном решении задач обтекания  / Сб. научных трудов международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010». Том 2. – Одесса: Черноморье, 2010. с.43-46. 
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Численное моделирование течений в каналах. / Materialy VI Megdynarodowej naukovowi-praktycznej konferencij «Stosowane naukowe opracowania – 2010» V.8 /  Przenysil:Nauka I studia, -2010. –с. 17-22. 
 • Меркт Р.В., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Особенности сглаживания экспериментальных зависимостей методом скользящих отрезков  / Сб. научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2011». Том 8. Физика и математика. – Одесса: Черноморье, 2011. с.18-22. 
 • Новак С.И., Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Сшивка проекционных решений при моделировании фильтрационных течений / Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». - 2011. Том 27. Математика. Физика. -София: «БялГРАД-БГ»ООД –с.20-26.
 • Латій М.Ф., Меркт Р.В., Челабчі В.В., Челабчі В.М. Економічне охолодження повітря при непрямому випарі води (прісної або мінералізованої) / Материали за 7-а международна научна практична конференция «Achievement of high school». - 2011. Том 30. Технологии -София: «БялГРАД-БГ»ООД –с.35-40.
 • Новак С.І., Челабчі В.В. Адаптація чисельних методів до розподілених обчислювань / Тези доповідей науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» . – Суми.:Друкарський дім «Папірус». – 2012. –с. 161-163.
 • Меркт Р.В., Челабчі В.М.,  Челабчі В.В. Комп’ютерне моделювання процесів переносу / Тези доповідей науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» . – Суми.:Друкарський дім «Папірус». – 2012. –с. 145-148.
 • Ляшенко О.Б., Меркт Р.В., Челабчі В.М. Обчислювальний експеримент в рішенні проблеми продовольчої безпеки України / Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». – Миколаїв:НУК, 2012.- с. 141-144.
 • Челабчи В.В. Оперативное управление проекционно-сеточным методом при решении обыкновенных дифференциальных уравнений / Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012». – Выпуск 4. Том 3. Физика и математика. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012 -  с.49-53. 
 • Ляшенко А.Б., Меркт Р.В., Челабчи В.В. Организация вычислительного эксперимента  / Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». – Миколаїв:НУК, 2012.- с. 144-147.
 • Челабчи В.В., Челабчи В.Н. Управляемая идентификация моделей динамических систем // Materialy IX Megdynarodowej naukovowi-praktycznej konferencij. “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2013”. V.33. Matematyka. – Przemysl:   Nauka I studia. – 2013. c. 47-51.
 • Меркт Р. В.,  Челабчи В. Н.,  Челабчи В. В. Организация управления решением обыкновенных дифференциальных уравнений проекционно-сеточным методом // Наука в інформаційному просторі : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. , т 7. –Дніпропетровськ: Біла К. О., -2013. с. 86-90. 
 • Merkt R.V.,  Chelabchi V.N.,  Celabchi V.V. Simulation of branched systems with nonlinear elements // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 3. Том 4. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – с. 85 -90.
 • Chelabchi V.N.,  Chelabchi V.V. Smoothing out of experimental dependences // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 4. Том 5. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – с. 47 -51.
 • Кукишев И.А. Использование проекционно-сеточного метода при распределенных вычислениях // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 2. Том 6. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – с. 24 -28.
 • Бдуль О.М., Челабчі  В.В. Керована ідентифікація нелінійних статичних характеристик об'єктів // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 2. Том 29. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – с. 37-41.

Звіти про науково-дослідну роботу кафедри Технічної кібернетики по бюджетній тематиці “Розробка та вдосконалення методів комп’ютерного моделювання та викладання комп’ютерних дисциплін” за 2000 – 2013 р.р. 

У 1965 році в Одеському інституті інженерів морського флоту - ОІІМФі (з 2002 року Одеський національний морський університет) на базі лабораторій автоматики і електромоделювання була створена кафедра з назвою "Автоматика і обчислювальна техніка".

Першим завідувачем кафедрою став випускник ОІІМФа професор Леонід Олексійович Коздоба. Створення згаданих лабораторій відноситься до середини п'ятдесятих років. Необхідно зазначити, що лабораторія електромоделювання якийсь час була унікальною щодо технічних засобів і єдиною в колишньому Союзі, спричинивши істотний вплив на створення подібних підрозділів в інших містах.

З 1966 до 1969 роки кафедрою завідував доцент Лев Олександрович Орлов - фахівець у галузі суднової автоматики.

У період з 1969 до 1972 року кафедру очолював професор Володимир Володимирович Лаханін - відомий учений, фахівець у галузі суднового енергетичного устаткування.

З 1972 до 1982 року завідувачем кафедрою працював випускник інституту, професор Ігор Дмитрович Конопльов, що спеціалізувався у галузі методів і засобів математичного моделювання процесів у системах із розподіленими параметрами.

З 1982 року до 2015 ріку кафедрою керував випускник інституту, професор Ростислав Володимирович Меркт. Із 1984 року кафедра отримала назву "Технічна кібернетика".

Після передчасної смерті професора Ростислава Володимировича Меркта, колектив кафедри звернувся до адміністрації університету з клопотанням присвоїти кафедрі ім’я професора Р.В. Меркта.

Наказом ректора від 5.02.2016 р. № 29-ру за рішенням Вченої ради кафедра "Технічна кібернетика" перейменована в кафедру "Технічна кібернетика імені професора Р.В.Меркта".

З 2016 р. кафедрою керує Загребнюк Віктор Іванович доктор технічних наук, доцент кафедри «Комп’ютерних технологій».

У даний час кафедра "Технічна кібернетика імені професора Р.В.Меркта" веде учбовий процес на перших курсах усіх факультетів із дисциплін, що пов'язані з вивченням основ обчислювальної техніки і використовуванням її в повсякденній діяльності. За фахом “Інформаційні управляючі системи та технології ” кафедра веде ряд основоположних курсів.

 

Кафедра Технічної кібернетики й інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" дає можливість отримати перспективну роботу в ІТ-компаніях у тому числі зарубіжних (чотири наших випускники працюють у країнах Євросоюзу: Польщі, Бельгії, Нідерландах). Наші випускники працюють: адміністраторами баз даних; Веб-дизайнерами; Веб-розробниками; системними адміністраторами; програмістами, адміністраторами комп'ютерних мереж тощо.

При підготовці студентів за цю спеціальністю використовуються найсучасніше програмне забезпечення. Для навчання програмуванню використовуються різні інтегровані середовища програмування, наприклад, Visual Studio та Qt. Студент вивчають технології об’єктно-орієнтованого програмування та кросс-платформеного програмування для різних операційних систем, здобувають знання з програмування мобільних терміналів (смартфони), а також мікроконтролерів, мікропроцесорів та роботів.

Студенти вивчають дисципліни пов'язані з Web-програмуванням та Web-дизайном, навчаються основам програмування комп’ютерних ігор з використанням мови програмування Java.

Почесний завідувач кафедри "Технічна кібернетика імені професора Р.В.Меркта"

Меркт 
Ростислав Володимирович
 

професор, кандидат технічних наук

 

Контакти кафедри 

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 150 ст. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-34

Наверх