Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямків кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація», сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення для якісної підготовки майбутніх фахівців, формуванню наукового потенціалу з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку громадянського і гідротехнічного будівництва України.

Наукова школа кафедри, яка сфокусована на дослідженнях взаємодії гідротехнічних споруд із ґрунтовим середовищем і традиційно розвивається на кафедрі, була закладена у 20-му столітті працями завідувачів кафедри, професорів Шихиева Ф.М. і Яковлєва П.І. З початку 21 століття кафедрою завідує і всебічно розвиває її наукову школу докт. техн. наук, професор, дійсний член Транспортної академії та Академії будівництва України М.П. Дубровський.

    Наукова діяльність кафедри спрямована на вирішення наступних завдань:
  • Розробка та дослідження інноваційних конструкцій і технологій в морській та береговій інженерії;
  • використання результатів наукової діяльності в навчальному процесі, в підготовці кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), в залученні студентів до наукової роботи кафедри;
  • участь професорсько-викладацького складу в фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, впровадження результатів інтелектуальної діяльності при вирішенні насущних завдань галузі;
  • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
  • видання навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей та інш.
  • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук, а також доктора філософії аспірантами та викладачами кафедри;
  • встановлення творчих контактів з провідними вченими, ВНЗ, науковими і проектними організаціями України та інших країн.

Наукові дослідження кафедри здійснюються в напрямках підвищення надійності та безпеки гідротехнічних об'єктів в береговій та шельфовій зонах України, а також в удосконаленні їх конструкторсько-технологічних рішень. У наукових лабораторіях кафедри регулярно проводяться експериментальні дослідження нових підходів до створення і технічної експлуатації гідротехнічних споруд, в яких беруть участь провідні викладачі, аспіранти та студенти факультету. На рахунку кафедри десятки запатентованих винаходів, що забезпечують інноваційний розвиток портової та берегової інфраструктури.

Кафедра веде активну роботу по організації наукових досліджень студентів. Ця робота реалізується як в постійно діючих наукових гуртках під керівництвом провідних вчених-викладачів кафедри, так і в форматі організованих Університетом та іншими установами конкурсів наукових студентських робіт.

Наверх